Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

EGZAMINY JĘZYKOWE


NOWA MATURA

Wszelkie informacje dostępne w informatorze maturalnym oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Informator

Cantralna Komisja Egzaminacyjna

Strona dla maturzystów w serwisie 'English for you'


EGZAMIN GIMNAZJALNY

Wszelkie informacje dostępne w informatorze oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informator

Strona dla gimnazjalistów w serwisie 'English for you'


Międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego : Pearson Tests of English General (PTE General) oraz Pearson Tests of English Young Learners (PTE Young Learners)

Zobacz szczegółyEgzaminy Cambridge - najświeższe informacje, terminy egzaminów, regulamin, zapisy, ceny, statystyki zdawalności  WEJDŹFCE - krótka charakterystyka oraz opłaty


FCE - struktura i statystyka zdawalności


FCE - przygotuj się - książki i inne pomoce


FCE - Faq - pytania i odpowiedziCAE - krótka charakterystyka oraz opłaty


CAE - struktura i statystyka zdawalności


CAE - przygotuj się - książki i inne pomoceCPE - krótka charakterystyka oraz opłaty


CPE - struktura


Jak bezstresowo zdać 
każdy egzamin?


Egzaminy Cambridge

Do egzaminów organizowanych przez University of Cambridge Local Examinacions Syndicate może przystąpić każdy, którego językiem ojczystym nie jest język angielski.W Polsce przeprowadzane są następujące egzaminy:

KET

Key English Test raz w roku: w maju  w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie

PET

Preliminary English Test dwa razy w roku: w maju i listopadzie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Szczecinie, Rzeszowie

FCE

First Certificate in English dwa razy w roku: w maju/czerwcu i w listopadzie/grudniu  w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Koszalinie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Częstochowie, Lublinie, Szczecinie, Kielcach, Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie, Opolu 

CAE

Certificate in Advanced English

CPE

Certificate of Proficiency in English

BEC1, BEC2, BEC3

Business English Certificate

(3 poziomy) dwa razy w roku: w maju oraz listopadzie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie

ZAPISY

Kandydat dokonuje zapisu zgłaszając się osobiście do jednego z ośrodków egzaminacyjnych lub deleguje upoważniona przez siebie osobę.

Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na ok. trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Zapisy w trybie "late entry" na egzaminy FCE, CAE, CPE w sesji grudniowej odbędą się 18 października 2002 (tylko jeden dzień) t.j. na ok.7 tygodni przed egzaminem.

Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym.

Aby zapisać się na egzamin należy w terminie spełnić 3 poniższe warunki:

Pobrać z Ośrodka, w którym zamierza się przystąpić do egzaminu odpowiedni blankiet pocztowy z numerem konta na które należy wnosić opłaty za egzamin;

Wnieść odpowiednia opłatę w urzędzie pocztowym lub banku;

Wrócić do Ośrodka z dowodem wpłaty i dokonać rejestracji.

Osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnych udogodnień powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi ośrodka przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane powinny być złożone podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji nie jest możliwy zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.

Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne terminy (tj. na następne sesje).

Zapisani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymują pocztą na ok. 2 tygodnie przed egzaminem.

Nie jest możliwa zmiana terminu egzaminu.

Osoby, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej w wyznaczonym terminie proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z ośrodkiem egzaminacyjnym.

Osobom nieobecnym na pisemnej części egzaminu z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot opłaty (60%). Podania o częściowy zwrot opłaty zawierające dokładny adres kandydata oraz numer egzaminacyjny poparte zwolnieniem lekarskim wystawionym na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego powinny być składane w macierzystym ośrodku egzaminacyjnym do dwóch tygodni od daty egzaminu pisemnego.

Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje żadna refundacja.

Egzaminy oceniane są w Cambridge. Nie ma żadnej możliwości wglądu w prace egzaminacyjnę. Podawany wynik jest wynikiem całego egzaminu. Nie ma możliwości sprawdzenia ile punktów kandydat uzyskał z poszczególnych części.

Wyniki egzaminów są rozsyłane przez ośrodki egzaminacyjne po ok. dwóch miesiącach od daty zakończenia sesji egzaminacyjnej. Wyniki kandydaci otrzymują poczta, na adres podany podczas rejestracji. Informacji o wynikach udzielamy wyłącznie kandydatom za okazaniem dowodu tożsamości. O wynikach nie informujemy telefonicznie. Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania.

O terminie odbioru świadectw kandydaci są informowani osobnym listem załączonym do wyniku.

Zapisani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymują na ok. 2 tygodnie przed egzaminem.

Kandydaci, którzy do połowy maja w sesji letniej a do połowy listopada w sesji zimowej nie otrzymają zawiadomienia o terminach proszeni są o jak najszybszy kontakt z ośrodkiem egzaminacyjnym w którym są zarejestrowani na egzamin.

Na każda część egzaminu należy stawić się punktualnie:

z dowodem tożsamości, w którym znajduje się fotografia

z zawiadomieniem o terminach

z długopisem, gumka i ołówkiem.


TOEFL

TOEFL jest to egzamin w formie testowej , w większości test wyboru (multiple choice) sprawdzający przekrojowo biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim. Ponieważ jest o­n niezależny od jakichkolwiek programów, czy metod nauczania, sprawdza poziom biegłości językowej w sposób umożliwiający porównanie wyników niezależnie od wykształcenia, czy doświadczeń językowych kandydata lub rodzaju przebytych kursów .

Po raz pierwszy TOEFL został przeprowadzony w 1964 roku , a w 1998 roku, obok testu tradycyjnego, w wersji papierowej (Paper-Based Test) , zaczęto wprowadzać wersję komputerową (Computer-Based Test).

W roku akademickim 2000/2001 do egzaminu TOEFL przystąpiło około 700.000 osób.

Co daje egzamin TOEFL ?

Ministerstwo Edukacji uznaje egzamin TOEFL na prawach dawnego egzaminu państwowego

Wyniki egzaminu powyżej 213 punktów w wersji komputerowej i 550 wersji papierowej są uznawane przez Ministerstwo Edukacji jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od nauczycieli języka angielskiego (z wykształceniem pedagogicznym, ale bez ukończonych studiów filologicznych lub lingwistycznych)

TOEFL znajduje się na ministerialnej liście egzaminów językowych zaliczających nową maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (w zależności od ilości uzyskanych punktów)

Wynik TOEFL powyżej 213 punktów w wersji komputerowej i 550 w wersji papierowej jest warunkiem przyjęcia na większość uczelni anglojęzycznych na świecie (np. USA, Kanada, Wielka Brytania, kraje Unii Europejskiej) , w przypadku studiów magisterskich i podyplomowych np. studia typu MBA .

TOEFL jest honorowany przez firmy zachodnie działające w Polsce

TOEFL jest wymagany od osób , które zamierzają podjąć zatrudnienie w krajach anglojęzycznych, a w szczególności w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii

Wyniki TOEFL są uznawane jako potwierdzenie poziomu językowego kandydata przez instytucje międzynarodowe, rządowe oraz programy stypendialne w Polsce, krajach Uniii Europejskiej, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych krajach świata.

TOEFL jest podstawą zaliczenia lektoratów na wyższych uczelniach

W przypadku gimnazjalistów posiadanie TOEFL w nowym systemie rekrutacji do liceów oznacza dodatkowe 20-40 punktów

Organizacja egzaminu

Egzamin TOEFL można zdawać w Polsce w dwóch wersjach: komputerowej (Computer-Based Test) i ,,papierowej" (Paper-Based Test).

W wersji komputerowej egzamin można zdawać codziennie w Warszawie, natomiast w wersji papierowej 6 razy w roku w wyznaczonych terminach .

Sposoby rejestracji na egzamin TOEFL

1) rejestracja poprzez biuletyn TOEFL

Aby zarejestrować się na egzamin należy wypełnić kartę zgłoszeniową, zawartą w specjalnym biuletynie informacyjnym TOEFL. Zgłoszenia można dokonać listownie (Paper-Based i Computer-Based), faxem (tylko Computer-Based) lub telefonicznie (tylko Computer-Based).

2) rejestracja ON-LINE

- na egzamin Paper-Based TOEFL: TOEFL Registration o­n-LINE

- na egzamin Computer-Based TOEFL: CBT TOEFL Registration o­n-LINE

Opłata za egzamin niezależnie od jego wersji wynosi 130 USD i można jej dokonać czekiem bankierskim lub kartą płatniczą.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące terminów egzaminu, sposobu rejestracji i płatności oraz otrzymać bezpłatny Biuletyn TOEFL zapraszamy do naszych biur w Warszawie przy ul. Boduena 4 i ul. Nowogrodzkiej 15 .

Osoby mieszkające poza Warszawą mogą otrzymać Biuletyn TOEFL poprzez wysłanie zwrotnie zaadresowanej koperty formatu A4 z naniesioną oplatą pocztową na adres: TFLS, 00-011 Warszawa, ul. Boduena 4.   

Wyniki egzaminu

Egzaminy TOEFL są oceniane komputerowo w ETS , Princeton USA , a okres oczekiwania na wyniki jest uzależniony od sposobu zdawania egzaminu:

W przypadku egzaminu w wersji komputerowej okres oczekiwania wynosi od 2 do 5 tygodni (czas ten jest dłuższy jeśli kandydat pisał esej odręcznie) w przypadku wersji papierowej egzaminu , na wyniki oczekuje się około 8 tygodni.

Wyniki egzaminu podawane są w formie punktowej ( od 0 do 300 punktów w wersji komputerowej i od 310 do 677 w wersji papierowej) i można je interpretować niezależnie od wersji testu. Istnieje specjalna tabela tzw.concordance table, która służy do przeliczania i porównywania wyników obydwu wersji egzaminu TOEFL (patrz: Biuletyn Informacyjny TOEFL).

Wynik TOEFL nie jest wystawiany w formie certyfikatu ( jak w przypadku większości egzaminów międzynarodowych ) , ale w formie wydruku punktacji z poszczególnych sekcji egzaminu , oraz wyniku końcowego (tzw total score) , czyli praktycznie nie można tutaj mówić o zdaniu będą nie zdaniu egzaminu. . W zależności od ilości uzyskanych punktów TOEFL świadczy o znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

Wyniki TOEFL są przesyłane na adres domowy kandydata oraz jednocześnie bezpośrednio do instytucji np. uniwersytetu , który został wskazany przez kandydata w trakcie egzaminu ( jeśli kandydat dokonuje wyboru instytucji w trakcie egzaminu jest to usługa bezpłatna).

Dane o kandydatach są przechowywane w komputerach ETS przez okres 2 lat, co oznacza że przez ten czas można ubiegać się o przesyłanie wyników do różnych uniwersytetów i instytucji.

Dlatego też , jeżeli kandydat zamierza wykorzystać wynik egzaminu TOEFL w celach formalnych , po upływie 2 lat powinien go powtórzyć.

Opis egzaminu TOEFL

1. Wersja komputerowa - Computer-Based TOEFL

Kandydaci zdający egzamin TOEFL w wersji komputerowej nie muszą być zaznajomieni z obsługą komputera, gdyż przed egzaminem otrzymują dokładne instrukcje dotyczące działania programu oraz przechodzą tzw. Tutorials, czyli ćwiczenia wprowadzające . Takich ćwiczeń jest w sumie 7 : 3 z nich zaznajamiające z ogólnymi zasadami pracy na komputerze (działanie myszy , zaznaczanie w tekście), oraz 4 przed każdą z sekcji obrazujące sposób odpowiedzi na dany typ pytań. Czas przeznaczony na ćwiczenia - instrukcje jest nieograniczony i nie jest wliczany w ogólny czas trwania egzaminu.

TOEFL w wersji komputerowej obejmuje 4 sekcje:

Listening - słuchanie - zawiera 30-50 pytań i trwa 40-60minut

Structure - znajomość struktur - zawiera 20-25 pytań i trwa 15-20 minut

Reading - czytanie - zawiera 44-55 pytań i trwa 70-90 minut

Writing - pisanie - zawiera 1 pytanie i trwa 30 minut

W wersji komputerowej dwie pierwsze sekcje to tzw. computer - adaptive test (CAT) , co oznacza , że komputer dobiera poziom trudności pytań. Jeśli kandydat podaje błędne odpowiedzi , kolejne pytania są coraz łatwiejsze - jednocześnie niżej punktowane. Jeśli kandydat udziela dobrych odpowiedzi - komputer dobiera coraz trudniejszy poziom pytań ( nawet do poziomu Proficiency), a zatem ich punktacja będzie wyższa.

Pracując nad testem nie wolno się poruszać pomiędzy poszczególnymi sekcjami ; w ramach czasu przeznaczonego na daną sekcję należy pracować tylko nad nią.

2. Wersja ,,papierowa" - Paper -based TOEFL

Jest to typowy test wyboru, w którym rozwiązania zaznaczane są w specjalnym arkuszu odpowiedzi. (poprzez zakreślanie odpowiednich owali ołówkiem).

W wersji papierowej TOEFL obejmuje 3 sekcje :

Listening Comprehension zawiera 50 pytań i trwa 30-40 minut

Structure and Written Expression zawiera 40 pytań i trwa 25 minut

Reading Comprehension zawiera 50 pytań i trwa 55 minut oraz odrębny egzamin The Test of Written English (TWE), który zawiera 1 pytanie i trwa 30 minut.

Sekcje te są identyczne jak w komputerowej wersji, oprócz Sekcji WRITING , która w wersji papierowej stanowi odrębny , oddzielnie punktowany egzamin .

Pracując nad testem nie wolno się poruszać pomiędzy poszczególnymi sekcjami ; w ramach czasu przeznaczonego na daną sekcję należy pracować tylko nad nią.

The Test of Written English (TWE)

Jest 30 min. pracę pisemną, którą należy napisać esej na zadany temat: przedyskutować temat pokazując jego dobre i złe strony i zaprezentować swoje wnioski lub opisać swój punkt widzenia, przedstawić wnioski i argumentację.

Wyniku TWE nie wlicza się do ilości punktów osiagniętej z egzaminu TOEFL. Ta część jest oceniana odrębnie w skali od 1 do 6.