Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - esej 'za i przeciw' - ('For and against' essay)Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych

    Esej 'za i przeciw' jest typem wypracowania argumentacyjnego (argumentative essay), w którym przytaczane są argumenty 'za i przeciw' związane z danym problemem lub zagadnieniem np:

Zalety i wady meszkania w wielkim mieście.

Zalety i wady posiadania komputera.
       

    Prawidłowo skonstruowany esej powinien zawierać następujące elementy:

Wstęp (introduction), w którym zawarty jest problem na temat którego esej jest pisany. Ważne jest aby we wstępie nie była zawarta osobista opinia autora.

Część główna (main body) czyli część zawierająca argumenty za i przeciw

Zakończenie (conclusion) zawierające podsumowanie, opinie autora oraz konkluzję.

    Esej powinien być pisany językiem formalnym np. brak skrótów lub kolokwializmów.

    Argumenty powinny zawierać uzasadnienie wraz z przykładami np. statystyki potwierdzające dany fakt lub opinie fachowowców i autorytetów z danej dziedziny.


Budowa:


Paragraf 1

Informacja jakiego problemu dotyczy praca, krótkie wprowadzenie do tematu np:

Have you ever imegined your life without computers. They are very useful but they may also bring some problems in our life or development. Let's discuss advanteges and disadvantages of using them. -  

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie  życie bez komputerów.  Są one bardzo użyteczne ale mogą także nastręczać problemów w naszym życiu lub rozwoju. Przedyskutujmy zalety i wady korzystania z nich.Paragraf 2:

Argumenty 'za' (arguments 'for')

Jak wprowadzać argumenty:

First of all... - przede wszystkim
To start with... - zaczynając od
One major advantage... - pierwszą główną zaletą
Firstly... - najpierw

Paragraf  3:

Argumenty 'przeciw' (arguments 'against')

Jak wprowadzać argumenty:

There are also some drawbacks of... - Mamy także pewne wady...
One the other hand... - z drugiej strony

First of all... - przede wszystkim
To start with... - zaczynając od
One major advantage... - pierwszą główną zaletą
Firstly... - najpierw


Ilość argumentów zależy od koncepcji autora.


Paragrał końcowy:

Podsumowanie tematu + własna opinia

Jak zacząć podsumowanie:

To sum up... - podsumowując

+ inne o podobnym znaczeniu:

All in all.. -
On the whole... -
All things considered... -
In conclusion... - 
Przykład eseju:

    Nowadays, most people live in big cities. People who live in a town think that it is a perfect place to live. There are also people, who live in a village and they are sure that they wouldn't live in a city. Let’s look at advantages and disadvantages of living in a big city.

   First of all, a big city life is very attractive. People can  go to pubs, shops, or to the cinema any time they want. In the city  everything is nearby.
  Moreover, finding a good job is easier and  children have  better choice of schools or studies. In small towns or villages people have worse possibility of education and self-development, and finally worse prospects connected with their job.

   Living in a big city has also some cons.
   To start with, big cities have huge traffic jams  and walking alone at night is not safety because of mugging.
   What is more, there are always  noise, fumes and polluted air.

   I think we should choose living in the big city or in the small village personally. Our choice depends on our life prospects and idea for our future.

Tłumaczenie:

    Obecnie większość ludzi mieszka w dużych miastach. Ludzie mieszkający w mieście myślą, że jest to idealne miejsce to życia. Jednakże są też ludzie, którzy mieszkają na wsi i są pewni, że nie byliby w stanie mieszkać w dużym mieście. Spójrzmy na zalety zalety i wady mieszkania w dużym mieście.

    Przede wszystkim życie w dużym mieście jest bardzo atrakcyjne. Ludzie mogą chodzić to pubów, sklepów lub kina kiedy tylko chcą. W mieście wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
    Co więcej znalezienie dobrej pracy jest łatwiejsze a dzieci mają lepszy wybór szkół lub studiów. W małych miasteczkach lub na wsiach ludzie mają mniejszą sposobność nauki i własnego rozwoju a ostatecznie gorsze perspektywy związane z pracą.

     Mieszkanie w dużym mieście ma także pewne minusy.
    Przede wszystkim (zaczynając od) duże miasta mają ogromne korki a chodzenie samotnie w nocy nie jest bezpieczne z powodu napadów.
    Co więcej jest tam także hałas, spaliny i zanieczyszczone powietrze.

    Myślę, że to czy mieszkamy w dużym mieście czy na wsi poninno być osobistym wyborem każdego z nas. Nasz wybór zależy od naszych życiowych perspektyw lub pomysłu na naszą przyszłość.
Zobacz także prace nadesłane przez uczniów


Powrót na stronę z formami pisemnymi