Serwis pasjonatów języka angielskiego

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Twoja wyszukiwarka

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej - nowość w dziale 'Dla naczuczyciela' - zobacz szczegóły

2010.05.04

Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej
z języka angielskiego(Nowa Podstawa Programowa)

JĘZYK ANGIELSKI

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, które obejmują:

- odpowiedzi ustne
-kartkówki ze słówek
-testy
-kartkówki testujące zagadnienia gramatyczne ( klasa 3)
-sprawdzian z czytania
- prace plastyczne lub inne projekty
- aktywność
-prace domowe
- udział w konkursach
- ocenę z ćwiczeń
-ocenę z samodzielnej pracy na lekcji

Każdy uczeń oceniany jest systematycznie (min. 5 ocen w semestrze).

Wszystkie oceny są jawne, uczeń może poprosić o ich uzasadnienie i ma prawo do ich poprawy. Rodzice są informowani o osiągnięciach dzieci poprzez wpis ocen do dzienniczka ucznia lub na konsultacjach, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Sposoby klasyfikowania uczniów:

- ocena semestralna to średnia ze wszystkich uzyskanych ocen cząstkowych.
- ocena roczna to ocena wystawiona ze wszystkich ocen cząstkowych
drugiego semestru uwzględniająca ocenę za semestr pierwszy,
Oceniając prace punktowane nauczyciel stosuje następującą skalę do wystawiania poszczególnych ocen:

0%- 30%- ocena niedostateczna
31%- 50%- ocena dopuszczająca
51%- 74%- ocena dostateczna
75%-90%- ocena dobra
91%- 100%- ocena bardzo dobra

Ocena celująca może być uzyskana po rozwiązaniu zadań dodatkowych. 100% rozwiązywalność przerobionego materiału gwarantuje ocenę bardzo dobrą.


1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

KLASA I

W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien:

- pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
- wykazywać się inwencją twórczą
- biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
- wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,
- rozumieć ogólny sens piosenek oraz innych wypowiedzi słuchanych z kaset
- posługiwać się słownictwem wykraczającym poza program nauczania,
- opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego
- domyślać się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu bardzo czytelny kontekst, wspomagany obrazkami
-odrabiać wszystkie zadane prace domowe
- podchodzić twórczo do prac plastycznych i innych projektów, wykazując się starannością i znajomością słówek
- umieć koordynować pracą w grupie i służyć pomocą innym
- prowadzić wzorowo i starannie zeszyt i ćwiczenia
- swobodnie komunikować się wykorzystując poznane słownictwo

W klasach I na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
- odrabiać wszystkie prace domowe
- wzorowo i starannie prowadzić ćwiczenia i zeszyt ucznia
- wykazać się wiedzą i umiejętnościami na wymaganym poziomie, o znacznym stopniu trudności,
- współpracować z innymi uczniami podczas zadań grupowych
- rozróżniać intonacji zdań twierdzących i pytających,
- domyślać się znaczeń nieznanych słów.
- dbać o estetykę prac plastycznych i projektów

W klasach I na ocenę dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie na każdej lekcji i w domu,
- systematycznie odrabiać prace domowe (max. trzy razy może nie odrobić zadanej pracy)
- opanować umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
- poprawnie stosować wiadomości, wykonywać typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
- wykonywać zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełnia
ewentualne braki,
- rozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi,
- opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego,
- rozumieć ogólny sens prostych i krótkich tekstów,
- w miarę starannie prowadzić zeszyt, ćwiczenia i wykonywać prace plastyczne

W klasach I na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- pracować w miarę systematycznie i doskonalić w sobie tę cechę,
- opanować wiadomości i umiejętności z języka angielskiego na poziomie zadowalającym
- potrafić zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych przy pomocy nauczyciela
- wyszukiwać konkretne informacje w tekście
- rozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych,
- zadawać proste pytania,
- odrabiać większość zadanych prac domowych a nieodrobione zadania regularnie uzupełnić
- popełniać nieliczne błędy w wymowie słówek i ewentualnie skorygować je samodzielnie


W klasach I na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym
zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego,
- wykonywać samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,
- rozumieć podstawowe komunikaty nauczyciela wydawane w języku angielskim
- wypowiadać proste zwroty grzecznościowe, przedstawić się
- posiadać prowadzony i w miarę uzupełniony zeszyt ucznia
- wykonać chociaż kilka z zadanych prac domowych i projektów i uzyskać z nich oceny pozytywne
- starać się współpracować w grupie

W klasach I na ocenę niedostateczną uczeń:

- nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
- rozumie choć kilka instrukcji nauczyciela,
- rozumie powszechnie spotykane angielskie słowa i umie je powtórzyć
- nie współpracuje z innymi uczniami
- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego
- nie uzupełnia ćwiczeniówki
- popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie,
- wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji,
-nie odrabia prac domowych

KLASA II

W klasach II na ocenę celującą uczeń powinien:

- pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
- wykazywać się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela,
- biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych
- współpracować z innymi, przejąć funkcję lidera grupy i pomagać innym
- wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza realizowany program,
- brać udział w konkursach i osiągać wysokie lokaty
-bardzo starannie i twórczo podchodzić do plac plastycznych i projektów
-odrabiać wszystkie prace domowe i wykonywać dodatkowe karty pracy
- bezbłędnie wymawiać poznane wyrazy i zwroty
- bardzo rzetelnie i starannie prowadzić zeszyt ucznia i ćwiczenia
- umieć radzić sobie w sytuacjach, kiedy nie zna odpowiednich słów: prośba o powtórzenie czy podpowiedzenie potrzebnego słowa,
- domyślać się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst w tekście czytanym.

W klasach II na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
- wykazać się wiedzą i umiejętnościami na wymaganym poziomie, o znacznym stopniu trudności,
- wszystkie zadania wykonywać w terminie,
- domyślać się znaczeń nieznanych słów lub fraz w oparciu o kontekst,
- opanować poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego
- powtarzać za wzorem pisanie, kopiować.
- uczestniczyć swobodnie w komunikacji opartej na poznanych słowach i konstrukcjach
- umieć współpracować w grupie, wspomagać innych
- brać udział w konkursach
- bardzo rzetelnie i starannie prowadzić zeszyt ucznia i ćwiczenia
- bardzo starannie i twórczo podchodzić do plac plastycznych i projektów

W klasach II na ocenę dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie na każdej lekcji i w domu,
- opanować umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
- poprawnie stosować wiadomości, wykonywał nietypowe zadania teoretyczne i praktyczne,
- wyszukiwać informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach,
- inicjować i podtrzymywać prosta rozmowę dotyczącą typowych sytuacji dnia codziennego,
- podczas czytania i dialogów popełniać nieliczne błędy fonetyczne i poprawić je samodzielnie
-popełniać nieliczne błędy w pisowni
- odrabiać prace domowe (max trzy razy może nie odrobić zadanej pracy)
- starannie prowadzić zeszyt i ćwiczenia
- wykazać się kreatywnością i starannością w projektach i pracach plastycznych

W klasach II na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- pracować w miarę systematycznie i doskonalić w sobie tę cechę,
- opanować wiadomości i umiejętności z języka angielskiego na poziomie zadowalającym,
- potrafić zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych, według poznanego wzorca,
- wyszukiwać konkretne informacje w tekście
- rozumieć ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy,
- formułować krótkie wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu przy pomocy nauczyciela i popełniając kilka błędów fonetycznych
- pracować w grupie i korzystać z pomocy innych
- zdobywać i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego
- odrabiać większość zadanych prac domowych a nieodrobione zadania regularnie uzupełniać


W klasach II na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym
zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego,
- wykonywać z pomocą nauczyciela zadania typowe, wyćwiczone na
lekcji, o niewielkim stopniu trudności,
- wypowiadać proste zwroty grzecznościowe,
- popełniać liczne błędy w wymowie i zapisie wyrazów i nie potrafić ich poprawić
- wykazać się brakiem umiejętności pracy w grupie
- nie odrabiać prac domowych i projektów
- prowadzić niestarannie i nierzetelnie zeszyt i ćwiczenia

W klasach II na ocenę niedostateczną uczeń:

- nie umie wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
- nie rozumie instrukcji nauczyciela,
- rozumie powszechnie spotykane angielskie słowa,
- wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo,
fonetyka),
- popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie,
- wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na
lekcji,
- nie odrabia prac domowych
KLASA III
W klasach III na ocenę celującą uczeń powinien:

- pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na
każdej lekcji i w domu,
- wykazywać się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę
nauczyciela,
- biegle posługiwać się zdobytymi wiadomościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z
programu nauczania danej klasy,
- wykazywać się indywidualną pracą wykraczającą poza
realizowany program,
- reprezentować klasę lub szkołę w konkursach przedmiotowych,
kwalifikując się do dalszego etapu.
- bardzo starannie i sumiennie prowadzić zeszyt ucznia i ćwiczenia
- umieć pracować w grupie, koordynować pracę pomagając innym
- w wypowiedziach ustnych stosować poprawne formy gramatyczne i leksykalne
- mieć poprawną wymową pod względem fonetycznym i akcentowym
- bardzo estetycznie i twórczo podchodzić do prac typu projekt a zdobywając informacje korzystać z Internetu i innych materiałów źródłowych
-odrabiać wszystkie prace domowe i wykonywać dodatkowe karty pracy

W klasach III na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
- wykazać się wiedzą i umiejętnościami na wymaganym poziomie, o znacznym stopniu trudności,
- brać udział w konkursach językowych
- wszystkie zadania wykonywać w terminie
- kierować pracą w grupie i inicjować działania
- być bardzo aktywny na lekcji,
- mówić poprawnie fonetycznie
- zawsze odrabiać prace domowe
- swobodnie komunikować się w ramach wprowadzonych struktur i zakresu leksykalnego
- być starannym i rzetelnym, dbać o estetykę prac
-dążyć do pogłębiania wiedzy ponad obowiązujący poziom

W klasach III na ocenę dobrą uczeń powinien:

- pracować systematycznie na każdej lekcji i w domu,
- opanować umiejętności umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,
- poprawnie stosować wiadomości, wykonywał nietypowe zadania
teoretyczne i praktyczne,
- wykonywać zadania w terminie określonym przez nauczyciela a także uzupełniać ewentualne braki,
- znać słownictwo odpowiednie do poruszanego tematu,
- mówić z wymową i intonacją nie zakłócającą informacji, którą przekazuje.
- estetycznie prowadzi zeszyt ucznia i ćwiczeniówkę
- angażuje się pracując w grupie lub w parach
- prace plastyczne wykonuje starannie i w pełni wykorzystuje w nich swoje kompetencje językowe
- prawie zawsze odrabiać prace domowe

W klasach III na ocenę dostateczną uczeń powinien:

- pracować w miarę systematycznie i doskonalić w sobie tę cechę,
- opanować wiadomości i umiejętności z języka angielskiego na
wymaganym poziomie,
- potrafić zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych,
według poznanego wzorca,
- wyszukiwać konkretne informacje w tekście
- znać słownictwo proste, mało urozmaicone, wykazywać brak
inwencji,
- popełniać błędy fonetyczne i leksykalne, ale z istniejącą możliwością zrozumienia,
- prowadzić zeszyt ucznia
- regularnie uzupełniać brakujące ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń
- starać się współpracować z innymi i korzystać z pomocy i wskazówek innych
- wykonać ponad połowę prac typu projekt i uzyskać z nich oceny pozytywne
- dążyć do eliminowania błędów i braków w edukacji

W klasach III na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

- wykazać się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym
zdobywaniu wiedzy z języka angielskiego,
- wykonywać samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela
zadania typowe, wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu
trudności
- mimo minimalnych predyspozycji językowych starać się coś
przedstawić, czegoś nauczyć, pracować aby udowodnić, że potrafi
zdobyć się na jakiś wysiłek.
-posiadać zeszyt ucznia i notować chociaż najważniejsze informacje
- uzupełniać przynajmniej połowę zadań z zeszytu ćwiczeń
-znać minimum 30 % wprowadzonego słownictwa (tylko w formie ustnej, bez konieczności zapisu i poprawnej wymowy)

W klasach III na ocenę niedostateczną uczeń:

- nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą
nauczyciela,
- nie rozumie instrukcji nauczyciela,
- rozumie powszechnie spotykane angielskie słowa,
- wykazuje braki ze wszystkich dziedzin (gramatyka, słownictwo, fonetyka),
- popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie,
- wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji,
- nie umie zapisać słowa ze słuchu.
- nie odrabia prac domowych
- nie współpracuje z grupą
- ma ogromne problemy z prawidłową wymową wprowadzonego słownictwa

Materiał dodany zostanie do podstrony Dla naczuciela oraz do podstrony prowadzonej przez Panią Małgorzatę Różańską autorkę powyższej publikacji

admin
2014-01-18

Strona http://citovanie.zzl.org/znamkovac.php została przeniesiona na adres http://znamkovac.zzl.org2012-01-17

Lal2011-12-06

GŁUPI2011-11-24

Jeśli chcesz pomóc w ocenie testu, sprawdź na stronie internetowej http://citovanie.zzl.org/znamkovac.php Wybierz skalę klasyfikacji, wprowadź maksymalną liczbę punktów, liczbę uzyskanych punktów oraz strona internetowa spisze ocen. Można również zdefiniować niestandardowy skali klasyfikacji, jeśli trzeba.2010-09-14

Cześć Gosia mam nadzieję że to ty pobrałam sobie ten system Ula Dworzańska (Piątek)Dodaj komentarz:


Stolica Polski to:
Pokaż archiwum newsów

Ostatnie posty na forum

Szybka nawigacja po naszym serwisie:

Forum językowe - Forum serwisu 'English for you'

Promuj nas - Wejdź i zobacz jak można pomóc w promocji serwisu 'English for you'

Gramatyka języka angielskiego - Szczegółowo rozpisane czasy oraz inne zagadnienia związane z gramatyką

Pisanie po angielsku - Wyczerpująca instrukcja jak poprawnie pisać po angielsku

Angielski w pracy i biznesie - Wzór CV i listu motywacyjnego, przykładowe listy formalne, oferty pracy za granicą

Fonetyka - Symbole fonetyczne wraz z przykładami, podział głosek, ćwiczenia

Lekcje video - Ucz się angielskiego za pomocą podzielonych na poziomy zaawansowania i tematyką lekcji video

Telewizja z kanałami anglojęzycznymi - Ucz się angielskiego oglądając anglojęzyczne kanały podzielone na kategorie tematyczne

Egzamin gimnazjalny z angielskiego - Wszystko o egzaminie gimnazjalnym

Matura z angielskiego - Wszystko o nowej maturze

Kurs angielskiego od podstaw - Co kilka dni nowa lekcja dla początkujących, całość przy wsparciu lekcji video

Testy - Rozbudowany dział testów podzielonych na kategorie

Działy tematyczne - artykuły z prasy anglojęzycznej, starannie wyselekcjonowane, do wykorzystania w referatach lub jako źródło ciekawych informacji

Egzaminy - Dokładne opisy niemal wszystkich egzaminów językowych od polskich takich jak matura, egzamin gimnazjalny do certyfikatów \'Cambridge\', statystyki zdawalności, opłaty oraz aktualne informatory.

Download - Programy, słowniki, oraz gry edukacyjne skutecznie wspomagające w nauce wraz z opisami i co najważniejsze ZA DARMO

Dla dzieci - Tu z kolei znajdziecie nauką od podstaw, całość podzielona na kategorie w kolorowej oprawie oraz z wymową bez koniecznosci znajomości zapisu fonetycznego

Gry i zabawy online - Pograj w gry edukacyjne bezpośrednio na stronie

Prace uczniów - Czym byłaby teoria bez praktyki, oryginalne prace uczniów podzielone na kategorie, kolorowe projekty tematyczne uczniów + Własne strony uczniów

Kolorowe projekty - Kolorowe projekty uczniów (słownictwo tematyczne)

Dla nauczyciela - Metodyka nauczania, ciekawe zabawy oraz ćwiczenia do wykorzystania na lekcji języka angielskiego wraz z konspektami i wykorzystanymi materiałami

Zapytaj nauczyciela - Na stronie cały czas dyżurują nauczyciele, którzy chętnie bezpłatnie pomogą, odpowiedź otrzymasz bezpośrednio na mail

Newsy ze świata - Bądź na bieżąco, aktualne wiadomości z podziałem na kategorie + Radio BBC

Tematyczne blogi naszych dziennikarzy i redaktorów:

Angielski dla dzieci - Piosenki, gry i zabawy, gramatyka dla dzieci

Emigracja krok po kroku... - Poradnik dla wyjeżdzających na Wyspy

Jottings of interstellar roamer - czyli notes niecodzienny - wspólnie przekroczmy bariery w odbiorze piękna, które nas otacza

Kraje anglosaskie - Historia, literatura, kultura USA i Wielkiej Brytanii

Popkultura USA i Wielkiej Brytanii - Moda, filmy, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu za Ocenanem i na Wyspach + radio na stronie

Co warto zobaczyć w USA i Wielkiej Brytanii - Ciekawe miejsca i ludzie okiem podróżnika

Jamajka - wyspa słońce, była kolonia, kraj anglojęzyczny - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Kanada - kraj klonowego liścia - Ciekawe miejsca, ludzie, kultura okiem pasjonatki

Legal English - Podstawy prawniczego języka angielskiego

British Football - Strona poświęcona tematyce piłki nożnej na Wyspach

Wydawnictwo 'The Teacher' - Dzięki współpracy z wydawnictwem 'The Teacher' dostępne są w naszym serwisie artykuły z zakresu m.in metodyki lub kultury Anglii i innych krajów anglojęzycznych

Język niemiecki dla uczniów i nauczycieli - Język niemiecki, artykuły, materiały, egzaminy

Rak jelita grubego - Serwis partnerski z informacjami o raku jelita grubego

Wszystkie materiały znajdujące się w serwisie 'English for you' chronione są prawami autorskimi. Serwis ma charakter społecznościowy i jest tworzony przez kilkudziesięciu redaktorów. W przypadku zauważenia naruszenia praw autorskich, proszę zgłaszać materiał do moderacji: biuro@jezykangielski.org Życzymy owocnej nauki.

Nasze Artykuły

rogLewo
rogPrawo

Subskrypcja

Nowości, artykuły, materiały, testy, oferta pomocy wprost na Twój email


Księga gości


Powiadamiacz

Jeżeli chcesz, żeby Twój znajomy również odwiedził nasz serwis wpisz Jego email


All Rights Reserved