Metodyka - Innowacja pedagogicznaO autorce

Małgorzata Różańska - nauczyciel mianowany, obecnie na drodze awansu na nauczyciela dyplomowanego. Zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi. Uczę na wszystkich poziomach, od klasy 1 do 6. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Liderka zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekun stażu dwóch innych anglistek. W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej. Od lat współpracuję z wydawictwem Longman, dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD. Regularnie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam swą wiedzę, chętnie dzieląc się nią z innymi.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych


„ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI”


   
WSTĘP

Bazując na moim doświadczeniu zawodowym w pracy z dziećmi zauważyłam przejawianą przez uczniów chęć do wykonywania wszelkich prac plastycznych . Jest to element pracy, który narzuca pewną swobodę interpretacji, rozwija wyobraźnię i kreatywność- aspekty tak bardzo dominujące we wczesnym etapie nauczania. Wzbogacając proces nauczania o zagadnienia plastyczne zapewniamy klimat swobody i artyzmu ,odchodzimy od schematu utartych zajęć opartych na wprowadzaniu i utrwalaniu słówek i struktur gramatycznych. Nie każdy uczeń ma zdolności językowe i nauka języka obcego może być dla niego stresująca. Prace plastyczne będą więc formą odreagowania i wykazania się.
Analizując program , który realizuję (nr programu DKOS 5002-82/07 według Marioli Boguckiej) zwróciłam uwagę na rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera. Wśród wymienionych i rozwijanych w programie były: inteligencją językowa, logiczno-matematyczna,kinestetyczna,muzyczna,przestrzenno-
wzrokowa,interpersonalna i przyrodnicza. Autorzy pominęli inteligencję artystyczną- stąd mój wybór, by się na niej skoncentrować i wprowadzić ten aspekt do scenariuszy zajęć.

CELE OGÓLNE

1.Główny cel programu to wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych
2.Priorytetem jest zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i  zapamiętywania nowego materiału
3.Likwidacja barier komunikacyjnych  
4.Rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałość o estetykę
9.Propagowanie wartości rodzinnych   ZASADY INNOWACJI

 Ideą , która przyświeca temu programowi jest wykorzystanie zmysłów plastycznych, zdolności językowych i wyobraźni uczniów. Realizując tą innowację pragnę rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych jak: wiedza, umiejętności, uwarunkowania osobowościowe i umiejętności zdobywania i przyswajania wiedzy.
Zmysły decydują o tym w jaki sposób nowy materiał dociera do ucznia i które jego elementy pozostają w jego pamięci. To czy uczeń jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem ma ogromny wpływ na jego proces uczenia się i odbierania rzeczywistości.
Umiejętności nabyte są w procesie nauczania i uczenia się. Decydują one o zdolności kategoryzowania i utrwalania poznanego materiału.
Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona i nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Uważam , że pracując z małymi dziećmi trzeba jak najbardziej angażować ich w proces nauczania. Nauczyciel winien pełnić rolę inicjatora zabaw i koordynatora. To czyni lekcję ciekawą i atrakcyjną dla uczniów.
Mam nadzieję , że efekty pracy uczniów będą zaskakujące i godne podziwu.
Metody, i techniki pracy, które zaproponowałam, mogą być użyte do wprowadzania , utrwalania i testowania nowego materiału. Nauka tworzenia map mentalnych ułatwia i urozmaica proces myślenia i absorbowania wiedzy.
Zadania są różnorodne i dopasowane do zakresu wprowadzonego materiału i wieku uczniów. Pozwalają one uczniom na wyjście z ławek , wprowadzają element ruchu oraz , jakże istotny, kontaktu z rówieśnikami i integracji z grupą.
Kolejnym istotnym aspektem tego programu jest wykorzystanie możliwości uczniów do tworzenia przez nich pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać na lekcji i w czasie konkursów językowych.

TECHNIKI PRACY 

W celu uzyskania założonych celów planowane są następujące techniki i metody pracy
Projekt – uczniowie samodzielnie rozdzielają między sobą zadania, wykorzystując swe umiejętności i uzdolnienia, uczą się pozyskiwać potrzebne informacje
Elementy teatralne- przygotowanie pokazu mody, teatrzyk kukiełkowy, naśladowanie czynności
Gra typu MEMORY ( zapamiętywanie szczegółów i wyodrębnienie zaistniałych zmian jako trening pamięci, który zaowocuje w późniejszej nauce słówek)
Tworzenie map mentalnych
Techniki plastyczne z9 rysowanie, malowanie, wycinanie, tworzenie figur przestrzennych i.t.p)
Gry typu „odd one out” (odnajdywanie i eliminacja elementu nie pasującego do reszty)
Ćwiczenia komunikacyjne ( krótkie dialogi, mające na celu uzyskanie konkretnej informacji)
Tworzenie krzyżówek
Tworzenie drzew genealogicznych
Tworzenie gier planszowych

TREŚCI

Obejmują zakres słownictwa objęty podstawą programową (z dnia 23 sierpnia 2007 roku) dla klas I – III, ujęty w podręcznikach English Adventure I, II i III  i będący w korelacji z ogólnym programem nauczania w pierwszym etapie kształcenia, zgodnym z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego


FORMY PRACY

- praca indywidualna
- praca w parach 
- praca grupowa


WARUKI WPROWADZENIA INNOWACJI

Osiągnięcie założonych celów nie wymaga dużych zmian organizacyjnych szkoły niemniej jednak zwiększenie liczby godzin zajęć języka angielskiego w klasach pierwszych byłoby uzasadnione z uwagi na dostosowanie liczby działań do tempa pracy uczniów w początkowym okresie kształcenia zintegrowanego. Wskazana liczba uczniów nie powinna przekraczać 26 osób.
Założenia innowacyjne mogą być skierowane do uczniów, którzy uczyli się języka angielskiego w przedszkolu i do tych, którzy po raz pierwszy spotykają się z tym językiem.
Realizacja zadań nie wymaga dużych nakładów finansowych i jest o tyle łatwa, ze wszelkie pomoce naukowe typu: kartony, kredki, farby itp. są zwykle na wyposażeniu klas lekcyjnych a wszelkie inne materiały nie są drogie i są łatwo dostępne.


EWALUACJA

Badanie efektów zakładanych zmian nastąpi pod koniec roku szkolnego
W czasie realizacji programu przeprowadzony będzie cykl zajęć dydaktycznych zakończony prezentacją prac uczniów w postaci gazetek klasowych, testami kompetencji w klasach I – III oraz konkursami języka angielskiego.
Uczniowie wyrażą swoje opinie o stworzonych pracach przyznając im punkty od 1 do 3. Atrakcyjność zajęć ocenią wręczając nauczycielowi uśmiechnięte lub smutne buźki. Nauczyciel podsumuje i spisze wyniki ewaluacji.
Badania osiągnięć uczniów dokona nauczyciel języka angielskiego a stopień atrakcyjności zajęć sami uczniowie. Niektóre zajęcia będą hospitowane przez Dyrekcję szkoły, a niektóre będą maiły formę zajęć koleżeńskich.
Osiągnięte rezultaty i wyniki nauczania zostaną przedstawione rodzicom i ogółowi Rady Pedagogicznej.
-uczeń ma rozwinięte zdolności plastyczne i poczucie estetyki


ZAŁąCZNIK 1L.p

TEMAT

DZIAŁANIA

EFEKT

1.

Poznajemy części ciała

 • Uczniowie piszą nazwy części twarzy i ciała w języku angielskim i ozdabiają je elementami symbolizującymi daną część ciała.(klasa I , II , III)

 • Uczniowie przynoszą plakaty swoich idoli lub innych znanych osób, tną je w poziome paski lub w formie puzzli , a następnie opisując w języku angielskim daną postać proszą kolegę aby złożył pocięte kawałki w całość. (klasa II i III).

 • Uczniowie rysują po kolei kawałki postaci zgodnie z zaleceniem kolegi, następnie zaginają kartkę i podają ją kolejnej osobie. Uczeń, który zakończył swój fragment rysunku, określa kolor i cechę następnego fragmentu postaci. W ten sposób kilka uczniów tworzy wspólnie rysunek postaci.(klasa II i III)

 • Tworzenie mapy mentalnej Człowiek – części twarzy – części ciała – ubrania noszone na poszczególnych częściach ciała.(klasa II i III)

Plakaty


Prace uczniów

Rysunki grupy uczniówMapa mentalna.

2.

Poznajemy nazwy zwierząt i owadów.

 • Dzieci po zapoznaniu się z nazwami zwierząt w języku angielskim, tworzą albumy z rysunkami poznanych zwierzaków. (klasa I)

 • Uczniowie wykorzystując tekturowe opakowania np. po herbatach, tworzą plan ZOO i ustawiają na nim klatki z rysunkami i nazwami poznanych zwierząt. Pudełka są obklejone a na nich narysowane są zwierzęta. (klasa II i III)

 • Projekt SPRING – na zielonym kartonie formatu A2 dzieci rysują łąkę i las. Nauczyciel wiesza karton na tablicy ,a następnie magnesami przyczepiamy kartoniki przedstawiające poznane owady. Pracę wykorzystujemy do gry typu MEMORY. Jedna osoba wychodzi z klasy. Uczniowie albo zdejmują z planszy jednego owada , albo zmieniają jego położenie. W ten sposób ćwiczymy nie tylko poznane nazwy owadów, ale również konstrukcję „there is/tere are „ i określniki miejsca.(klasa III)

Albumy zwierząt narysowane przez uczniów.Makieta ZOO.

Projekt – grupowy rysunek3.

Poznajemy kolory i figury geometryczne.

 • Uczniowie indywidualnie tworzą rysunki robotów , wykorzystując tylko poznane kolory i figury geometryczne. (klasa I i II)

Prace uczniów.

4.

Poznajemy nazwy produktów do jedzenia i picia.

 • Dyskusja na temat zdrowego jedzenia.

 • Uczniowie tworzą obrazkowe menu z wykorzystaniem ulotek reklamowych.(klasa II i III)

 • Uczniowie wycinają z brystolu czapki kucharskie a na nich naklejają swoje ulubione i zdrowe produkty spożywcze.Obrazkowe menu.Czapki kucharskie.

5.

Poznajemy słownictwo związane z domem.

 • Uczeń rysuje fragment mebla lub sprzętu domowego, druga osoba musi zgadnąć o jaką rzecz chodzi, nazwać ją i dorysować drugą jej część. (Klasa III)

 • Na kartonie A3 uczniowie rysują plan domu, z uwzględnieniem podziału na pokoje. Następnie magnesami przyczepiają kartoniki ze sprzętem domowym. Pracę ta wykorzystujemy do gry typu MEMORY - jeden element znika lub zmienia swoje miejsce.(klasa II i III)

 • Tworzenie mapy mentalnej

( dom- pokoje- sprzęt domowy)

Rysunki uczniów.


Schemat domu z rozmieszczonymi w nim meblami.

Mapa mentalna stworzona przez uczniów.

6.

Poznajemy nazwy ubrań.

 • Uczniowie wycinają postacie chłopca i dziewczynki oraz szablony ubranek, kolorują je zgodnie z zaleceniami nauczyciela , wycinają je a następnie ubierają papierowe laleczki w podaną część garderoby.(klasa I)

 • Uczniowie przygotowują i prezentują pokaz mody. Każda grupa opisuje strój modela lub modelki.(klasa II i III).


Poubierane szablony papierowych lalek.


Pokaz mody.


7.

Moje ulubione zabawki.

 • Nauczyciel przygotowuje rysunek drzewa i schemat liścia dla każdego ucznia. Na kartce z listkiem uczniowie rysują swoje zabawki i doczepiaj a ją na drzewo. W ten sposób powstaje „THE TREE OF: I HAVE..”(klasa I)

 • Uczniowie w grupach tworzą obrazkową krzyżówkę z nazwami zabawek w języku angielskim (klasa II)

THE TREE OF :”I HAVE..”Krzyżówka.

8.

Moja rodzina.

 • Rozmowa o więzach i wartościach rodzinnych

 • Uczniowie rysują drzewo genealogicznego(klasa II i III)

 • Uczniowie rysują swoją rodzinę i ozdabiają rysunek ramką.(klasa I)Drzewa genealogiczne

Portrety rodzinne

9.

Poznajemy nazwy dni tygodnia i słowa określające pogodę.

 • Uczniowie tworzą kalendarz ścienny z wymiennymi dniami tygodnia, porą roku i charakterystyką pogody.(klasa III)

Kalendarz ścienny

10.

Mój dzień.

 • Uczniowie tworzą kukiełki i w formie teatrzyku opowiadają o swoim dniu, wykorzystując poznane czasowniki w języku angielskim.(klasa III)

 • W grupach uczniowie rysują na kartkach formatu A5 scenki z dnia codziennego. Następnie układają je po kolei , niczym kadry z filmu i zawieszają je na ścianie. Każda grupa opowiada o dniu swego bohatera. (klasa III)

Teatrzyk kukiełkowy.

Kadry filmowe” ułożone w historyjkę.

11.

Poznajemy podstawowe czasowniki w języku angielskim.

 • Każdy uczeń otrzymuje schemat kwiatka z płatkami. W płatki wpisuje w języku angielskim te czynności, które potrafi wykonać. Następnie umieszczamy kwiatki na dużym zielonym kartonie i tworzymy „GARDEN OF :I CAN…”(klasa III)

Garden of : I can…

12.

Poznajemy zwyczaje świąteczne w Anglii.

 • Halloween – nauczyciel opowiada o tradycjach związanych z tym świętem. Uczniowie przygotowują maski (potwór, czarodziej, wróżka).(klasa I , II i III)

 • Christmas – nauczyciel opowiada uczniom o tradycjach Bożego Narodzenia w Anglii. Uczniowie robią kartki świąteczne i rozdają je nauczycielom.(klasa I , II i III)

 • Uczniowie zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi w Anglii. Indywidualnie wykonują ozdoby symbolizujące Wielkanoc.

( klasa I , II i III )

Maski przygotowane przez uczniów.
Kartki świąteczne.


Prace plastyczne uczniów.

13.

Poznajemy określniki miejsca.

 • Projekt – FUNNY PICTURES. Polega on na wspólnym tworzeniu pracy plastycznej. Każdy z uczniów daje polecenie w języku angielskim gdzie i co ma być narysowane: np. a cat under the table, a book on the cat…(klasa II i III)

Projekt „FUNNY PICTURES”

14.

Ćwiczymy proste dialogi w języku angielskim.

 • Uczniowie rysują w parach krótkie scenki komiksowe , a następnie uzupełniają chmurki krótkimi dialogami w języku angielskim.(klasa III)

Komiksy stworzone przez uczniów.

15.

Podsumowujemy wiadomości.

 • Na kartonie uczniowie tworzą grę planszową. Celem gry jest nazwanie wszystkich przedmiotów i czynności w języku angielskim, które znajdują się na poszczególnych polach planszy – rekwizyty : plansza, pionki i kostka. (klasa II i III)

 • Tworzenie mapy mentalnej MY WORLD _ ja – ubrania- jedzenie-rodzina(klasa I, II i III)

Gra planszowa stworzona przez uczniów.
Mapa mentalna
DOWODY PRACY

Prace uczniów
Zdjęcia
Konspekty zajęć
Plan konkursu języka angielskiego
Wyniki testów kompetencji


MATERIAŁY POTRZEBNE DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ:

Komputer
Farby, kredki, pastele, klej, nożyczki, kartony
Magnesy
Plakaty z czasopism


ZAŁąCZNIK 2

Przykładowe scenariusze zajęć.

Konspekt lekcji języka angielskiego

Prowadząca:mgr Małgorzata Różańska

Klasa Ia

Podręcznik: English Adventure 1

Temat: Wprowadzenie nazw figur geometrycznych

Cele ogólne: wprowadzenie nowego słownictwa z wykorzystaniem technik plastycznych

Cele operacyjne:

uczeń przypomina sobie nazwy kolorów

uczeń rozpoznaje figury geometryczne

uczeń słucha  tekst ze zrozumieniem

uczeń tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko poznane figury geometryczne i nadają im imiona

Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych

Formy pracy: praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna
Środki dydaktyczne : magnetofon, tablica, kartki papieru i kredki


Przebieg lekcji:

1.Powitanie klasy

2.Przypomnienie poznanych kolorów wykorzystując barwy z otaczającej rzeczywistości

3.Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, koło, prostokąt i trójkąt i sprawdza czy uczniowie potrafią nazwać te figury w języku polskim

4.Nauczyciel nazywa figury po angielsku a uczniowie powtarzają

5.Klasa dzielona jest na 4 grupy, każda grupa staje w klasie przy przedmiocie o kształcie wprowadzonych figur.

6. Uczniowie wracają do ławek a nauczyciel rysuje w powietrzu figury geometryczne a uczniowie nazywają je po angielsku.

7. Nauczyciel puszcza nagranie , uczniowie słuchając ćwiczą wymowę i kolorują według wskazań poznane figury geometryczne.

8. Sprawdzenie ćwiczenia – nauczyciel podaje numer rysunku  uczeń określa jego kształt i barwę

9. Patrząc na rysunek w książce uczniowie zliczają w parach figury geometryczne.

10. Uczniowie tworzą rysunki robotów wykorzystując tylko figury geometryczne, kolorują je a następnie nadają im imiona.

11.Uczniowie w parach przedstawiają swoje roboty używając zwrotu; „ Hello, my name is…”

12.Wystawa prac uczniów

13. Uczniowie oceniają prace przyznając im punkty od 1 do 3

14.Uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć wręczając nauczycielowi kartki z uśmiechniętą lub smutną buzią

15. Podsumowanie lekcji i pożegnanie uczniówKonspekt lekcji języka angielskiego

Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska

Klasa II

Podręcznik: English Adventure 2

Temat: Wprowadzenie nazw pokoi i sprzętu domowego

Cele ogólne:

wprowadzenie nowego słownictwa z uwzględnieniem uzdolnień plastycznych uczniów

Cele operacyjne: 

uczeń przypomina sobie nazwy pokoi i rzeczy znajdujących się w nim poznanych w klasie 1

uczeń ćwiczy wymowę poznanego materiału leksykalnego

uczeń słucha  tekst ze zrozumieniem

uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role

uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje.

uczeń tworzą rysunki plan domu z uwzględnieniem podziału na pokoje i umieszczają na nim wcześniej przygotowane przedmioty sprzętu domowego

uczniowie ćwiczą pamięć wykonując ćwiczenie polegające na zapamiętywaniu ułożenia sprzętów domowych w pokojach

Metody pracy:

metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych

Formy pracy:

praca w parach, praca w grupach i praca indywidualna

Środki dydaktyczne :

magnetofon, tablica, plansze rysunkowe, kartki papieru i kredki, przygotowane wcześniej modele mebliPRZEBIEG LEKCJI

(lekcja wymaga wcześniejszego przygotowanie przez uczniów pomocy dydaktycznych w postaci rysunków lub wyciętych modeli mebli.

*Powitanie klasy

1.Przypomnienie nazw pokoi

2.Uczniowie słuchają historyjkę

3.Uczniowie czytają tekst z podziałem na role

4.Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo związane ze wyposażeniem
domu za pomocą plansz obrazkowych

5.Uczniowie powtarzają słówka i ćwiczą ich wymowę

6.Uczniowie słuchają taśmy i wskazują przedmioty na obrazku

7.Nauczyciel wprowadza określniki miejsca IN, ON, UNDER

8.Wykorzystując ołówek nauczyciel umieszcza  go w, na lub pod
torebką a uczniowie wypowiadają odpowiedni określnik miejsca

9.Nauczyciel prosi uczniów by tym razem oni umieścili swoje ołówki w,
na lub pod tornistrem

10.Uczniowie wyjmują przygotowane wcześniej modele mebli.
Nauczyciel nazywa je po angielsku a uczniowie podnoszą w górę
wymieniony mebel

11.Klasa zostaje podzielona na 4 grupy i każda grupa rysuje jeden z
pokoi ( sypialnię, łazienkę, salon lub kuchnię)

12.Nauczyciel wiesza rysunki pokoi na tablicy, dorysowuje dach
tworząc schemat domku.

13.Uczniowie podchodzą i magnesami rozmieszczają odpowiednie meble
w odpowiednich miejscach

14.Uczniowie nazywają pokój i umieszczone w nim meble

15.Uczniowie zapamiętują rozkład mebli w odpowiednich pokojach planszy. Jeden z uczniów opuszcza klasę , inny uczeń zdejmuje jeden mebel i nazywa go

16.Zadaniem pierwszego ucznia jest zgadnąć, którego mebelka brakuje
lub który mebel zmienił swoje miejsce – w tym celu wykorzystuje wprowadzone określniki miejsca

17.Podsumowanie lekcji- nauczyciel nakleja meble w pokojach i podpisuje je, a następnie wiesza pracę na ścianie

18.Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki


Konspekt lekcji języka angielskiego

Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska

Klasa III

Podręcznik: English Adventure 3

Temat: My day

Cele ogólne:

Wprowadzenie słownictwa opisującego proste czynności
wykonywane codziennie i stworzenie przez uczniów pracy plastycznej przypominającej kadry z filmu, obrazującej czynności dnia powszedniego

Cele operacyjne: 

uczeń poznaje nazwy czasowników w języku angielskim i ćwiczy ich wymowę

uczeń słucha  tekst ze zrozumieniem

uczniowie czytają tekst w języku angielskim z podziałem na role

uczeń słucha i wskazuje odpowiednie czynności na obrazku

uczniowie pokazują czynności i zgadują je

uczniowie ćwiczą budowę zdań twierdzących w czasie Present Simple

uczniowie tworzą ilustracje imitujące kadry z filmu i przedstawiające
czynności  dnia powszedniego

uczniowie opisują dzień używając poznanego słownictwa i czasu Present Simple

Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej z wykorzystaniem elementów plastycznych i dramy
Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna
Środki dydaktyczne : magnetofon,  tablica, kartki papieru i kredkiPRZEBIEG LEKCJI

1.Powitanie klasy

2.Rozgrzewka językowa – uczniowie przypominają sobie poznane czasowniki a nauczyciel zapisuje je na tablicy

3.Uczniowie słuchają historyjki a następnie czytają ją z podziałem na role

4.Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo opisujące czynności dnia codziennego

5.Uczniowie ćwiczą wymowę i naśladują owe czynności

6.Uczniowie słuchają taśmy i wskazują na obrazku w książce wymieniane czynności

7.Jeden z uczniów pokazuje daną czynność a reszta klasy ją odgaduje

8.Nauczyciel objaśnia zasadę dodania końcówki ‘ES” do czasownika w czasie Present Simple podając i zapisując na tablicy zdania typu; I go to school- He goes to school
I eat apples – She eats apples

9.Nauczyciel podaje zdanie w 1 osobie l. poj a uczniowie przekształcają je stosując jako podmiot 3 os l. poj i odwrotnie

10.Uczniowie w parach tworzą ilustracje wyznaczonej przez nauczyciela czynności ( bohater filmu jest wspólnie ustalony przez klasę)

11.Uczniowie opisują swój rysunek budując zdania typu; He gets up at 8….”

12.Uczniowie ustawiają się w kolejności wykonywanych czynności i zgodnie z tym porządkiem wieszają swoje prace

13.Uczniowie wspólnie opisują dzień ich bohatera

14.Uczniowie ewaluują lekcję wręczając nauczycielowi smutne lub uśmiechnięte buźki


ZAŁąCZNIK 3

Przykładowe zadania konkursowe, podsumowujące pracę uczniów.
Klasy I  - zadania konkursowe

1.Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała i produktów spożywczych do odpowiednich plansz . Są przygotowane trzy duże plansze przedstawiające autko, oko i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować  jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii.

2.Włóż do torby to co masz na liście zakupów. Uczniowie otrzymują listę zakupów i spośród rzeczy w koszu wybierają odpowiednią ilość i kolor danych artykułów np., 2 red pencils, one green ball …
3.Narysuj np. ;happy four, big nose, sad six, small eye

Klasy II – zadania konkursowe

1.Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz . Są przygotowane cztery duże plansze przedstawiające autko, oko, spódnicę i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować  jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii.

2.Zademonstruj napisane na kartce czynności.

3.Połóż dany przedmiot na wskazanym miejscu.np.a book under a chair, a Ball in the pencil case…

Klasa III – zadania konkursowe

1.Pogrupuj nazwy zabawek, części ciała, zwierząt, ubrań i produktów spożywczych do odpowiednich plansz . Jest przygotowanych pięć dużych plansz przedstawiających autko, oko, spódnicę, węża i jabłko. Zadaniem grupy uczniów jest przyporządkować  jak najszybciej odpowiednie wyrazy do odpowiedniej kategorii.

2.Uzupełnij mapę mentalną : dom – sypialnia- kuchnia – salon – ogród

3.Gra typu Wordsnake- trzeba dopisać wyraz , który musi się zacząć od ostatniej litery poprzedniego wyrazu.Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'