Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELAZaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać Ÿródło tzn.
www.jezykangielski.org/niemiecki

Zapraszamy do zapoznania się z obszernš bazš konspektów z języka niemieckiego:

Konspekty, scenariusze i programy nauczania do lekcji języka niemieckiego

(pobranie materiałów możliwe bez rejestracji i logowania)Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele lekcji: Uczeń ćwiczy czytanie ze zrozumieniem oraz odpowiedzi na pytania.

Cele szczegółowe:

Uczeń zna znaczenie słów znajdujących się w tekście.

Uczeń potrafi dobrze czytać tekst.

Uczeń potrafi opowiedzieć  o tematyce tekstu

Uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu

Materiały: podręcznik ucznia WIR-tekst „ das Lieblingsessen der Jugendlichen s.22.,

Forma pracy:

Praca indywidualna

Praca z pomocą nauczyciela

Przebieg lekcji:

Lekcja służy do przygotowania ucznia do odpowiedź z tego tekstu.
WSTĘP  LEKCJI (5min)

Nauczyciel wita ucznia na lekcji. Krótka powtórka z słówek poznanych na wcześniejszej lekcji .

PREZENTACJA TEMATU

1.Uczeń czyta tekst z podręcznika(10min)
Nauczyciel poprawia błędy ucznia podczas czytania. Uczeń poprawia swoje błędy.

2.Czytanie tekstu drugi raz.(15min)
Nauczyciel wspólnie czyta z uczniem tekst i wyjaśnia nieznane słowa . Uczeń przedstawia temat tekstu.

3. Nauczyciel zadaje pytania do tekstu (15min)  
 Uczeń samodzielnie stara się odpowiedzieć na pytania do tekstu z podręcznika, nauczyciel pomaga utworzyć prawidłowy schemat odpowiedzi. Uczeń zapisuje odpowiedzi do zeszytu.

4. Nauczyciel zadaje indywidualne pytania do tekstu w języku polskim uczeń odpowiada w języku niemieckim. Błędy ucznia zaraz poprawia. (10MIN)

PODSUMOWANIE LEKCJI (5min)

Nauczyciel dziękuję uczniowi  za owocną współprace na lekcję. 

Nauczyciel zwraca jeszcze raz uwagę uczniowi na błędy, które pojawiają się podczas odpowiedzi
Temat lekcji: Dni tygodnia - miesiące

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z dniami tygodnia oraz miesiącami w języku niemieckim

Cele szczegółowe:

Uczeń zna dni tygodnia oraz miesiące

Uczeń potrafi  poprawie wymówić oraz napisać

Uczeń zna rodzajniki do tych słow.

Uczeń potrafi zastosować wiedzę w praktyce.

Materiały: dodatkowe karty pracy, karty obrazkowe

Techniki pracy na lekcji:
Grupowanie zwrotów
Ćwiczenie pisowni
Ćwiczenia wymowy
Forma pracy:
Praca indywidualna oraz kierowana przez nauczyciela

Przebieg lekcji:

WSTĘP LEKCJI  (5min)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji oraz zadaje pytania w języku niemieckim uczeń odpowiada .
Np.Guten Tag !  Wie geht’s dir?  Wie heiβt du? Wie alt bist du?

WPROWADZENIE TEMATU 
1.Nauczyciel przedstawia dni tygodnia (5min)
Nauczyciel prezentuje nowe słownictwo na podstawie rozsypani , czyta słowa znajdujące się na karteczkach.  Wspólnie z uczniem układają odpowiednią kolejność. 
2. Uczeń powtarza- ćwiczy wymowę oraz odpowiednia wymowę (5min)
3. Uczeń wkleja słowa do zeszytu z tłumaczeniami (5min)
4. Uczeń powtarza wklejone słowa(5min)
5. Uczeń łączy dni tygodnia w języku niemieckim z polskimi- karty pracy(5min)
6. Uczeń ćwiczy pisownie słów –karty pracy(5min)
7. Nauczyciel przedstawia uczniowi  miesiące (10min)
Nauczyciel na postawie kart czyta uczniowi nazwy miesięcy i układa według kolejności , uczeń powtarza.
8.Uczeń czyta miesiące według ułożonej kolejności (5min)
9. Uczeń przepisuje nazwy miesięcy do zeszytu i utrwala wymowę(10min)

PODSUMOWANIE LEKCJI: (5min)
Nauczyciel dziękuję uczniowi za owocną współprace. Wspólnie z uczniem powtarza poznane słowa oraz wyjaśnia jak ma wykonać zadanie.
Zadanie domowe - uczeń wpisuje brakujące nazwy  w języku niemieckim oraz polskim-karty pracy


Karty pracy powstały na podstawie moje koncepcji .
Karty obrazkowe źródło WWW.google.pl/monateTemat lekcji:  Czasowniki  „ sein” i ”haben”

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z odmianą czasowników oraz znaczeniem .
Cele szczegółowe:

Uczeń zna znaczenie czasowników

Uczeń potrafi czasowniki odmienić przez osoby

Uczeń potrafi czasowniki zastosować w zdaniach

Materiały: dodatkowe karty pracy
Forma pracy:
Praca indywidualna
Praca kierowana przez nauczyciela
Techniki pracy na lekcji:
Wpisywanie czasowników w odpowiednie miejsca
Ćwiczenie budowania pytań
Ćwiczenia związane z budowaniem odpowiedzi na podane pytania
Ćwiczenia wymowyPrzebieg lekcji:

WSTĘP LEKCJI:(10min)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji.  Powtarza z uczniem formy witania się oraz uczeń przedstawia się
w języku niemieckim

WPROWADZENIE TEMATU
1. Nauczyciel wprowadza znaczenie oraz funkcję czasowników na podstawie kary pracy(5min)
2. Nauczyciel odmienia czasownik  sein  przez osoby zwraca uwagę na pisownie oraz wymowe. Uczeń powtarza .(10min)
3.Uczeń stosuje poznana odmianę czasownika sein  i wpisuje według podanej osoby w zdanie- karty pracy( 5min)
4. Nauczyciel przedstawia  uczniowi formę odmiany czasownika haben przez osoby oraz przedstawia zastosowanie na przykładowych zdaniach. Uczeń powtarza  (10min)
5. Uczeń stosuję odmianę w zdaniach-karty zadań(5min)
Uczeń rozwiązuje zadania z karty pracy. Uczeń   z podanych słów tworzy zdania i odmienia czasowniki. Wpisuje  brakujący czasownik  w odpowiedniej formie. Uczeń układa pytania na podstawie odpowiedzi.
PODSUMOWANIE LEKCJI (10MIN)
Nauczyciel pyta ucznia odmiany czasowników oraz ich znaczenie. Nauczyciel dziękuje uczniowi za lekcje.
Zadanie domowe- uczeń tłumaczy zdania z języka polskiego na niemecki.


Karty pracy- zadania zródła
Stanisław Bęza-„ Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego”
Maciel Nietrzebka-„ alles kllar-grammatik”
Formy gramatyczne znajdujące się kartach pracy opracowałam sama.
Temat lekcji: Czasowniki modalne

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z rodzajami i odmianą czasowników modalnych.


Cele szczegółowe:

Uczeń zna znaczenie i zastosowanie  czasowników modalnych.

Uczeń potrafi odmienić przez osoby czasowniki modalne.

Uczeń potrafi zastosować wiedzę w praktyce.

Materiały: podręcznik ucznia Schritte2 A1, dodatkowe karty pracy,

Forma pracy:
Praca indywidualna z pomoca nauczyciela
Techniki pracy:
Budowa zdań- na podstawie podanych słow
Uzupełnianie luk
Budowa odpowiedzi na podstawie pytań

Przebieg lekcji:

Lekcja służy powtórzeniu materiału na zbliżający się sprawdzian

WSTĘP LEKCJI(5min)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji . Uczeń przedstawia nauczycielowi zakres materiału gramatycznego na sprawdzian.

WPROWADZENIE TEMATU (25MIN)
1.Nauczyciel przedstawia czasowniki , które nazywane są modalnymi: können, mϋssen,  dϋrfen, mögen, sollen, wollen.
2.Nauczyciel przedstawia tłumaczenie tych czasowników na język polski.
3.Nauczyciel prezentuje zastosowanie czasowników modalnych
4. Nauczyciel przedstawia odmianę czasowników modalnych przez osoby
5.Nauczyciel przedstawia schemat budowy zdania z czasownikami modalnymi
6.Uczeń na postawie karty pracy analizuje z nauczycielem materiały
7.Uczeń na podstawie przykładowych zdań analizuje budowę zdań

ZADANIA (20MIN)
1.Uczeń na podstawie podanych słów układa zdania.-karty pracy
2.Uczeń wybiera z podanych  właściwy czasowniki modalny w zdaniu.-karty pracy
3. Uczeń dopowiada na pytania stosując czasowniki modalne.- karty pracy
4. Uczeń wpisuje czasowniki modalne do zdań-karty pracy
PODSUMOWANIE LEKCJI: (10MIN)
Nauczyciel sprawdza wiedze ucznia na podstawie przykładów-forma ustana

Zadanie domowe- nauczyciel dyktuje 5 zdań w języku polskim,  uczeń tłumaczy je i stosuje odpowiedni czasownik modalny


Karty pracy
Zadania zródła
M.Nietrzebka „ alles klar grammatik” s.24, WSiP,2004
S.Bęza „Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego” PWN, 1998
Wyjaśnienia gramatyczne sama formułowałam.Temat lekcji: Części ciała

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z częściami ciała.

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi nazwać części ciała
 
Uczeń potrafi wymówić , utworzyć liczbę mnogą oraz podać odpowiedni rodzajnik

Uczeń potrafi napisać

Uczeń potrafi zastosować słownictwo w praktyce.

Materiały: karty pracy, karty obrazkowe

Przebieg lekcji:

WSTĘP LEKCJI: (10MIN)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji. Wspólnie z uczniem w formie ustnej powtarza poznane na ostatniej lekcji słowka.

WPROWADZENIE TEMATU:
1. Nauczyciel na podstawie materiałów dodatkowych przedstawia uczniowi części ciała. Uczeń powtarza. Gdy uczeń popełnia błąd w wymowie nauczyciel poprawia. (20min)
2. Uczeń wpisuje w kartę pracy znaczenia poszczególnych części ciała(10min)
3. Nauczyciel przedstawia rodzajniki oraz formę tworzenia l.mn. Uczeń zapisuje na karcie pracy.(10min)
4. Uczeń łączy obrazek z częścią ciała i ćwiczy wymowę(5min)

PODSUMOWANIE LEKCJI
Nauczyciel dziękuje uczniowi za współprace.Nauczyciel  mówi części ciała w języku polskim  a uczeń odpowiada w języku niemieckim
Zadanie domowe- uczeń  koloruje obrazki, wkleja je do zeszytu oraz podpisuje- karty pracy.

Karty pracy powstały z moich przemyśleń. Karty obrazkowe- źródło WWW.google.pl/grafika/korperteile
Temat lekcji: Die Farben

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z kolorami w języku niemieckim

Cele szczegółowe:

Uczeń zna kolory

Uczeń potrafi  wymówić  je oraz napisać

Uczeń potrafi wiedzę zastosować w praktyce.

Materiały: dodatkowe karty pracy, karty obrazkowe

Przebieg lekcji:

WSTĘP LEKCJI( 10MIN)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji . Przeprowadza powtórkę z słownictwa, które uczeń poznał na ostatnich lekcjach
WPROWADZIENIE TEMATU:
1. Nauczyciel przedstawia kolory w języku niemieckim (15MIN)- na podstawie karty pracy. Czyta uczniowi a uczeń powietrza.
2.Uczeń powtarza(5MIN)
3.Nauczyciel przedstawia pisownie kolorów- uczeń wpisuje nazwy kolorów do zeszytu.(10min)
4.Uczeń na podstawie materiałów przykleja nazwę koloru do pokolorowanego pola.  –karty pracy       ( 10min)
5.Uczeń  wśród podanych słów wybiera nazwy kolorów i przyłącza je do grupy die Farben- karty pracy (5min)

PODSUMOWANIE LEKCJI(5MIN)
W formie ustnej - Nauczyciel mówi kolor, a uczeń pokazuje przedmiot w pokoju w tym kolorze.
Nauczyciel dziękuję za uwagę oraz za wspólna prace prace
Praca domowa- uczeń ma za zadanie pokolorować obrazek według schematu- karty pracy


Karty pracy oraz kary obrazkowe powstały z moich przemyśleń.
Źródło obrazek-  WWW.google.pl/grafika/smerfetka
Temat lekcji: Tryb rozkazujący.

Cele lekcji: Zapoznanie ucznia z zasadami tworzenia oraz użycie trybu rozkazującego.

Cele szczegółowe:
Uczeń zna zasady tworzenia trybu rozkazującego.
 
Uczeń potrafi podać trzy schemat budowy trybu
 
Uczeń potrafi zastosować je w praktyce

Materiały: podręcznik ucznia –www-Deutsch, dodatkowe karty pracy

Przebieg lekcji:

Lekcja służy powtórzeniu materiału na sprawdzian.

WSTĘP LEKCJI(10min)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji. Rozwiązują wspólnie zadanie domowe-uczeń przekształca zdania, a nauczyciel poprawia w razie błędu.

WPROWADZENIE TEMATU(20MIN)
1. Nauczyciel wprowadza zasady tworzenia i zastosowania  trybu rozkazującego
2. Nauczyciel analizuje na podstawie przykładów
3. Nauczyciel wprowadza zasady tworzenia dla czasowników których temat kończy się na:
-t, -d, -chn, -ffn, -tm , zachowuja samogłoskę –e  (przykłady)-karty pracy
Samogłoska –e zmienia się na –i lub –ie (przykłady )-karty pracy
Samogłoska-a  zmienia się na –ä (przykłady) –karty pracy
Zakończone na –eln, -ern tracą  -e w l.poj.(przykłady)-karty pracy
Czasowniki  posiłkowe: haben,sein, werden- forma tworzenia trybu

ZADANIA (20MIN)
1. Uczen tworzy formy trybu rozkazującego dla du, ihr, Sie -karty paracy
2. Uczeń wstawia czasowniki  w odpowiedniej formie trybu rozkazującego-karty pracy
3. Uczeń przekształca zadania w formie trybu rozkazującego dla 2os.l.poj-karty pracy
4.Uczeń przekształca zdania w formie trybu rozkazującego dla 2os.l.mn-karty pracy
5.Uczeń przekształca zdania w formie trybu rozkazującego dla3.os.l.mn- karty pracy
PODSUMOWANIE LEKCJI(10min)
Nauczyciel sprawdza umiejętność  zastosowania trybu rozkazującego na podstawie przykładów- forma ustana
Praca domowa-uczeń tworzy wszystkie formy trybu -10przykładów-karty pracy
Nauczyciel dziękuje uczniowi za współprace

Karty pracy
J.Rosłaniec- „Testy gramatyczne z języka niemieckiego”-Idea 1999
M.Nietrzebka-„alles klar”-Grammatik-WSiP 2004
Temat lekcji: Wprowadzenie czasu Perfekt.

Cele lekcji: Zapoznanie uczniów w zastosowaniu i zasadami użycia czasu Perfekt

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi określić zastosowanie czasu
Uczeń potrafi podać schemat budowy czasu
Uczeń zna zasady tworzenia imiesłowów czasu przeszłego.
Uczeń potrafi  zmienić zdanie z czasu teraźniejszego na przeszły
Uczeń potrafi czas zastosować w praktyce

Materiały: podręcznik  ucznia Schritte2- poziom A1 s.25, dodatkowe karty pracy,

Przebieg lekcji:
Lekcja służy powtórzeniu czasu perfekt do zbliżającego się sprawdzianu.

WSTĘP LEKCJI (10min)
Nauczyciel wita ucznia na lekcji. Zadaje uczniowi kilka przykładowych pytań  uczeń odpowiada np.
Wie geht’s  dir? Wie war heute In der Schule? …

WPROWADZENIE TEMATU(30MIN)

1. Nauczyciel wprowadza zasady użycia czasu –wspólnie z uczniem omawia.
2. Nauczyciel przedstawia schemat budowy czasu Perfekt
3. Uczeń powtarza odmianę czasowników „haben” , „sein”- karty pracy
4. Nauczyciel podaje zasady tworzenia imiesłowów czasu przeszłego
5. Nauczyciel  wyjaśnia zasady łączenia się czasowników  w czasie Perfekt z czasownikiem ”sein” oraz ”haben”.
6. Nauczyciel wspólnie buduje kilka przykładowych zdań w czasie przeszłym

ZADANIA(15MIN)
1.Uczeń z rozsypani układa zdania w czasie Perfekt-karty pracy
2.Uczeń przekształca zadanie z czasu teraźniejszego na czas przeszły-karty pracy
3.Uczeń udziela odpowiedzi na pytanie w poznanym czasie- karty pracy

PODSUMOWANIE LEKCJI(5MIN)
Nauczyciel sprawdza wiedze ucznia na podstawie przykładowych zdań.
Nauczyciel dziękuje uczniowi za owocna współ prace.
Praca domowa- nauczyciel dyktuje 10zdań, uczeń musi je przetłumaczyć

KARTY PRACY - źródło

J.Rosłaniec- „Testy gramatyczne z języka niemieckiego”-Idea 1999
M.Nietrzebka-„alles klar”-Grammatik-WSiP 2004