Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Business English na lekcji


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Spis treści


I. Ogólne założenia innowacji

1. Termin realizacji
2. Ilość planowanych godzin
3. Treści kształcenia

II. Cele

III. Zadania

IV. Metody pracy z uczniem

1.  Dyskusja
2.  Wykład
3.  Debata
4.  „Burza mózgów”
5.  Metoda projektów
6.  Spotkania i wywiady z ludźmi biznesu

V. Formy pracy z uczniem

1. Praca indywidualna
2. Praca w parach
3. Praca w grupach
4. Praca z całą klasą, „lockstep”

VI. Ocenianie i sprawdzanie osiągnięć

VII. Rozkład materiału

VIII. Ewaluacja

IX.  Bibliografia

WSTĘP

Przemiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości nieustannie zmuszają nas do weryfikowania istniejącego stanu rzeczy. Kilka lat temu istniała potrzeba, a co za tym idzie wielkie zainteresowanie klasami agrobiznesu. Obecnie nie są już one tak popularne, aczkolwiek wciąż istnieje grupa młodzieży zainteresowana tego typu klasami. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów wprowadzono dodatkowo język obcy w  agrobiznesie, jako że posługiwanie się językami obcymi w dobie tworzenia wspólnej Europy przy udziale Polski stało się faktem.
Aby sprostać tym wymaganiom zachodzi konieczność nie tylko reformowania systemu edukacyjno-wychowawczego, ale również szeroko rozumianych metod, form i stosowanych środków dydaktycznych, które będą sprzyjać rozwojowi myślenia, działania, wyzwalania inicjatywy i twórczych poszukiwań. Wprowadzając dodatkowo elementy biznesu na lekcjach języka angielskiego, można by pomóc uczniom w podniesieniu ich kwalifikacji językowych tak, aby mogli czerpać z tego tytułu profity w przyszłości, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną koniunkturę w naszym kraju, gdzie umiejętność posługiwania się językiem obcym w zakresie biznesu stała się priorytetowa. Uwzględniając te potrzeby jak i przesłanki współczesnego nauczania, postanowiłam opracować innowację pedagogiczną polegającą na wprowadzeniu treści z zakresu „Business English” w klasach technikum agrobiznesu. Jestem pewna, że wiedza zdobyta na lekcjach będzie wykorzystana przez uczniów z dużym powodzeniem, ponieważ jako tłumacz nieustannie spotykam się z koniecznością pisania absolwentom ich życiorysów, oraz podań o pracę. Mam zamiar skutecznie, a przede wszystkim samodzielnie nauczyć ich pisać profesjonalne podania i CV podczas wdrażania tej innowacji. Myślę, że ten rodzaj innowacji może także przyczynić się do wzrostu zainteresowania klasą, w której jest ona wdrażana. Brałam pod uwagę również takie praktyczne rzeczy jak „job interview” czy „phone calls”, które są niezmiernie przydatne podczas szukania pracy, na przykład w firmie zagranicznej. Należałoby również zaznaczyć, iż treści te pokrywają się w dużej mierze z treściami maturalnymi, głównie jeśli chodzi o działy „Praca”, „Człowiek” oraz „Państwo i społeczeństwo”. Opracowując tą innowację miałam cały czas na uwadze przygotowanie uczniów do matury, a istotne elementy tego projektu nowatorskiego doskonale uzupełniają przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Uczniowie będą mogli wykorzystać tą wiedzę we wszystkich trzech rozmowach sterowanych, opisie obrazka, podczas pisania notatki, ogłoszenia czy listu formalnego. W realizacji tego programu pomogą mi następujące podręczniki:

•    „Business and commerce”, książka ćwiczeń napisana przez Neil Wood, wydany przez wydawnictwo OUP i polecony mi przez metodyka, jest to rodzaj „workbook” zatem zamierzam wykorzystać go w całości, natomiast pozostałe wymienione poniżej  pozycje tylko fragmentarycznie:
•     „New insights into Business”, którego autorami są Graham Tullis i Tonya Trappe, wydany przez wydawnictwo Longman,
•    „Business English -rozmowa kwalifikacyjna” wydany przez Fundację Kopernikowską w Polsce, pod redakcją Lynne Visutskie
•    „Business English –blisko sukcesu” wydany przez Fundację Kopernikowską w Polsce, pod redakcją Lynne Visutskie
•    „Business English –jak zdobyć pracę” wydany przez Fundację Kopernikowską w Polsce, pod redakcją Lynne Visutskie
•    „Business English dictionary” wydany przez wydawnictwo Libra S.C. przez Piotra Ratajczaka
•    „Guide to documentary transactions In foreign trade. Documentary credits. Documentary collection. Bank guarantees, którego autorem jest J Helbling

W wymienionych podręcznikach można znaleźć teksty i ćwiczenia w tym zakresie, oraz co jest również bardzo ważne w przypadku nauki języka, kasety i płyty CD zwłaszcza, że  zaplanowałam również całą gamę spotkań, wizyt i wywiadów z przedstawicielami biznesu, gdzie umiejętność poprawnej wymowy jest rzeczą priorytetową.

I.    OGÓLNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI


1.    TERMIN REALIZACJI

Innowacja ta przewidziana jest na jeden rok, dokładnie byłaby realizowana w trzeciej klasie, biorąc pod uwagę czteroletni cykl kształcenia w przypadku technikum agrobiznesu. Termin realizacji został przeze mnie dokładnie przemyślany, bowiem poziom umiejętności językowych uczniów klasy pierwszej i drugiej nie byłby adekwatny do założonych przeze mnie wymagań,  a z kolei w czwartej, maturalnej klasie, chciałabym się skupić głównie nad ćwiczeniem strategii egzaminacyjnych przygotowujących uczniów do nowej matury. Jeśli innowacja ta zostanie pozytywnie zaopiniowana przez Kuratora Oświaty i dopuszczona do realizacji zaczęłabym wdrażać ją od września 2006 roku. W obecnej chwili nauczam języka angielskiego uczniów drugiej klasy Technikum Agrobiznesu, zatem realizacja przypadałaby w następnym roku szkolnym. Termin zakończenia nastąpiłby w czerwcu 2007 roku.

2.    ILOŚĆ PLANOWANYCH GODZIN

 Moja propozycja zakłada dwie godziny  miesięcznie spośród ośmiu (uczniowie mają po 2 godziny tygodniowo), które przewidziane są według założeń programowych w klasach o tym profilu. Wynika z tego, że na jeden semestr przypadałoby około dziesięciu godzin, a w całym cyklu kształcenia  byłoby to około dwudziestu godzin dydaktycznych.

3.    TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia oparte są głównie na standardach wymagań wynikających z Podstawy programowej nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych, jak również na Programie nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (wariant A i B)- kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, DKOS-4015-152/02, którego autorkami są Anna Sikorzyńska i Maria Kłos oraz na DKOS-4015-153/02  Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i  technikum ( wariant C) kształcenie w zakresie podstawowym, tego samego autorstwa.
Oba programy zatwierdzone są przez MEN. Stopień trudności w zakresie treści kształcenia został dostosowany przeze mnie do umiejętności językowych uczniów, zatem w pierwszym semestrze przewiduję tematy, które są łatwiejsze nie tylko pod względem merytorycznym ale i językowym, natomiast w drugim, cykl spotkań, wywiadów, debat, gdzie umiejętność posługiwania się językiem w mowie będzie niezbędna. Wynika to z faktu, że program mojej innowacji pedagogicznej obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również kształtowanie określonych umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się językiem obcym.


II.    CELE


•    Kształtowanie w uczniach potrzeby posiadania wiedzy w zakresie „Business English”

•    Przygotowanie uczniów do samodzielnego składania ofert przyszłym pracodawcom


•    Uwrażliwienie młodzieży na konieczność bezpośredniego obcowania z tzw.„żywym angielskim” w toku wizyt i wywiadów z ludźmi biznesu

•    Poszerzanie wiedzy merytorycznej w zakresie zagadnień biznesu


•    Rozwijanie w uczniach zainteresowań biznesowych, oraz zachęcanie do samorealizacji i pracy na własny rachunek

•    Urozmaicanie zajęć z języka angielskiego o dyskusje, debaty, wywiady z ciekawymi ludźmi biznesu


•    Dbanie o poprawność języka angielskiego w mowie i w piśmie

•    Doskonalenie praktycznych umiejętności językowych

•    Kształtowanie umiejętności autoprezentacji


III. ZADANIA


•    Przekazanie uczniom wiedzy z zakresu „business English” wykorzystując materiały zawarte w bibliografii

•    Wykształcenie umiejętności pisania pism urzędowych w języku angielskim


•    Zachęcenie do podejmowania odważnych i radykalnych kroków w przyszłości tj. zakładanie własnych firm

•    Wykonanie tzw. „business projects” w języku angielskim, które będą mogły posłużyć również innym uczniom


•    Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami i instytucjami, tj. banki, agencja reklamy, itp.

•    Przeprowadzanie wywiadów z ludźmi biznesu

•    Wycieczki do lokalnych firm i instytucji

•    Korzystanie z mediów jako narzędzia pracy intelektualnej, kształtowanie umiejętności autoprezentacji

•    Wyćwiczenie praktycznej umiejętności prowadzenia profesjonalnej dyskusji


METODY I FORMY PRACY
PODCZAS WDRAŻANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


Innowacja pedagogiczna będzie oparta głównie na metodach angażujących ucznia. Moim nadrzędnym celem, jako autorki tego programu, jest maksymalne zaangażowanie uczenia. Zakładam, że to on będzie wykonawcą większości naszych działań, a swoją rolę widzę raczej jako pomaganie, sugerowanie, oraz nadzorowanie poczynań ucznia. Na początku wdrażania programu nauczę ich do prowadzenia umiejętnej dyskusji.

DYSKUSJA

Jest to jedna z najpopularniejszych metod pracy z uczniami, której nie sposób pominąć. Jest to forma wymiany poglądów, prezentowania swojego stanowiska, oraz jego obrony. Na moich zajęciach będzie ona służyć głównie wypracowywaniu w „proponentach” i „oponentach” umiejętności spontanicznego zabierania głosu, oraz wyrażania i obrony własnych opinii, jak również szanowania opinii innych. Zakładam, że pojawi się również na zajęciach dyskusja panelowa. Zgodnie z zasadami tej metody tworzy się dwie grupy: dyskutujących i słuchaczy, którą tworzą eksperci danego obszaru wiedzy, w naszym przypadku, biznesu. Przewiduję, że grono dyskutujących będą tworzyli uczniowie, a zaproszeni goście będą słuchaczami. Będzie to wymagało od uczniów zarówno merytorycznego jak i językowego przygotowania się, ponieważ w założeniu mają  wejście w dyskurs z członkami grupy ekspertów. Wiedząc o tym jak trudno jest uczniom rozpoczynać swoje wypowiedzi, w umiejętny sposób przerywać oraz zamykać dyskusję, przygotowałam dla nich gotowy zestaw zdań  angielskich, który ma na celu ułatwić im prowadzenie tej formy ćwiczeń, zwłaszcza na początku.
Opening statements

•    The first thing is that.....
•    What do you think about the idea ?.....
•    As far as I am concerned .......
•    It seems to me .....
•    It occurs to me.....
•    In my personal opinion .....
•    I agree with you because .......
•    I disagree because ....
•    I’m not sure because ......(that) ....
•    Yes , but .....
•    Maybe , but I still think that ......
•    Maybe we should approach the problem .....
•    So therefore .........
•    What I mean is ......
•    I mean .....
•    Sorry do you mean that ?...
•    The most important thing is .....
•    I agree with your point that ....
•    Above all ....
•    Saying that I .......


Interrupting


•    How do you think about the idea that .....
•    I agree with your point .....
•    The most important point is .....
•    Yes , and we should also think about ....
•    Yes , that must be true because ....
•    Can we agree that ?....
•    Do you really think that ....
•    But if that ‘s true .....
•    But take the example of ....
•    Let me just say here that...
•    I’m quite convinced that ....
•    Yes, but on the other hand....
•    Can we move on to consider....
•    But to go back to ....
•    I’d like to come in there....
•    I’d take that one stage further .....
•    I agree with that , as long as ....
•    Although I agree I .....
•    But have you ever thought that ...
•    If we compare this to ....
•    In which case ....
•    There’s one point I’d like to make here ...
•    However....


CLOSING CARDS ,FINAL CLOSE

•    Finally I want to say ....
•    My final comment is that ....
•    Can I make one final point ...
•    Before I leave I would like to add ...
•    Before we finish, let me just say that ....
•    I’m afraid we’ll have to stop here and agree ...
•    Well the general opinion is that ...
•    So , to sum up ...
•    Right , in conclusion ....
•    Well , summarizing my opinion ....
•    At this point I come to the conclusion.....
•    In the end of our discussion I....
•    My attitude towards this discussion is ....
•    Concluding the discussion I ‘d like to point out that …


WYKŁAD

Ta metoda będzie się pojawiała na zajęciach sporadycznie, bowiem założeniem innowacji jest to, że to uczniowie są wykonawcami większości przewidzianych działań. Będzie nam ta metoda potrzebna głównie przy wprowadzaniu nowych treści. Nie jestem zwolenniczką tej metody, zwłaszcza, kiedy się ją nadużywa, ale stosowana od czasu do czasu, ma swoje zalety. Mianowicie uczy aktywnego i efektywnego słuchania i notowania. Ponadto przygotowuje ucznia merytorycznie do udziału w konferencjach, dyskusjach i wywiadach.
DEBATA

Stosując tę metodę chciałabym uzyskać efekt w postaci prezentowania swoich poglądów i obrony swojego stanowiska za pomocą konstruktywnych, przemyślanych argumentów, na forum klasy z zachowaniem wszelkich zasad kultury przy wymianie swoich stanowisk.
 
„BURZA MÓZGÓW”
„Burza mózgów”, nazywana w języku angielskim brainstorming lub brainstorm session, w języku polskim znana jest jako twórcza dyskusja, stanowi ona niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów. Metoda ta została opracowana w 1936 przez Amerykanina A.Osborne'a a po raz pierwszy  zastosowana w 1938. W obecnych czasach bardzo chętnie wykorzystywana, zwłaszcza w biznesie. Proces rozwiązywania problemów tą metodą składa się z dwóch typowych czynności intelektualnych: wytwarzania pomysłów, rozwiązania i ich oceny. Myślą przewodnią „burzy mózgów” jest pobudzanie uczestników sesji (zebrania), do swobodnego zgłaszania dużej liczby pomysłów. Wychodzi się tu z podstawowego założenia, że duża liczba pomysłów zawiera przynajmniej kilka dobrych. Statystyka dowodzi, że 12-15% zgłoszonych pomysłów ma wartość praktyczną, a pomysły zakwalifikowane do realizacji stanowią 2-3%. W przypadku omawianej innowacji, metoda ta będzie miała  ogromne znaczenie, bowiem, jak już wspomniałam, ma ona praktyczne zastosowanie w biznesie. Dzieje się tak dlatego, że przychodzi taki czas, kiedy dotychczasowe rozwiązania zawodzą, a konkurencja umacnia swą przewagę. Chcąc się czymś wyróżnić, zrobić coś oryginalnego to, czego klienci oczekują najbardziej, ludzie biznesu są niejako zmuszeni do szukania nowych pomysłów, należy dać wówczas mózgom i inteligencji pole do popisu, aby ująć innych swą kreatywnością. W takim właśnie momencie przychodzi właściwa pora na "burzę mózgów". Dlatego też chciałabym moich uczniów nauczyć, czy sprowokować niejako do twórczego myślenia za pomocą tej metody. Pobudzić ich do kreatywności, bo czym jest kreatywność? Zwykło się mówić, że kreatywność polega na odkrywaniu nieoczywistych związków między rzeczami lub pojęciami. Niedostatek kreatywności w marketingu pokazuje, że bardzo trudno jest być naprawdę kreatywnym. Kreatywna praca jest jedną z najważniejszych rzeczy, które można zaoferować swoim klientom. 
W jaki sposób tworzyć pomysły? Nie każdy potrafi robić to na zawołanie. Poza artystami, którzy są z natury twórczy, ludziom biznesu na ogół przychodzi to trudniej. Kreatywność nie jest nauką. Sterowanie twórczym procesem polega na ciągłym niepokoju i znajdowaniu coraz to lepszych pomysłów i podejść. Osoby kreatywne kierują się tym, co je nurtuje. Chcąc być kreatywnym należy patrzeć krytycznym okiem. Dość trudno jest wpadać na nowe pomysły samemu, dlatego lepiej, gdy większa ilość ludzi będzie starała się wymyślić coś nowego. Klasa jest zdecydowanie odpowiednim miejscem do ćwiczeń. Można stworzyć odpowiednie grupy, które będą działały na zasadzie konkurencji. Czasami bywa tak, że znajdzie się jakaś grupa mniej aktywna, jednak kiedy poznaje techniki  generowania pomysłów jej aktywność jak i zainteresowanie zajęciami się zwiększa. W pozycji „Business and commerce” jest postawiony problem do rozwiązania „Jak poprawić ekonomię w krajach Trzeciego Świata?” Liczę na prawdziwą „burzę mózgów”, która być może przyniesie jakieś konstruktywne rozwiązanie?

METODA PROJEKTÓW

Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów, zadanie albo cykl zadań powiązanych celem i treścią programu nauczania. Projekt zawiera problem do rozwiązania. Wykonując go, uczeń pod kierunkiem nauczyciela, zdobywa nową wiedzę i umiejętności, a prezentując go kolegom uczestniczy w procesie uczenia innych. Od ucznia wymaga się tutaj by wybrał lub określił temat, ustalił kontrakt, sporządził plan pracy, umożliwił sobie dostęp do sprzętu i źródeł informacji, zrealizował projekt,  sporządził sprawozdanie oraz go zaprezentował. Jak widać wiele z ćwiczonych tutaj umiejętności uczeń będzie mógł w przyszłości skutecznie wykorzystać. Przede wszystkim pracując w  grupie, w przypadku projektu grupowego, będzie  kształcił  umiejętność pracy  zespołowej, cechę tak bardzo cenioną przez pracodawców. Ponadto, prezentując go przed klasą uczeń będzie nabierał odwagi i pewności siebie, zatem korzyści płynących ze stosowania tej metody jest wiele.   Przewiduję wykorzystanie tej metody po otrzymaniu tzw. „handouts” z banku, gdzie uczniowie zdobędą część koniecznych materiałów.

SPOTKANIA I WYWIADY
Ta bardzo praktyczna metoda uczestniczenia w spotkaniach, debatach oraz przeprowadzania wywiadów z ludźmi biznesu, poprzedzona symulacją w klasie, ma za zadanie wyćwiczyć w praktyce umiejętności językowe z wykorzystaniem wcześniej zdobytej wiedzy. Stosując tę metodę uczniowie będą mogli poznać pewne wzorce zachowań, nauczyć się panować nad swoimi emocjami, oraz przewidzieć w przyszłości pewne zachowania charakteryzujące ludzi biznesu.

V. FORMY PRACY Z UCZNIEM

Podczas wdrażania innowacji będę wykorzystywała takie formy pracy z uczniem jak:

I.    Praca indywidualna
II.   Praca w parach
III.  Praca grupowa
IV.  Praca z całą klasą „lockstep”

I.
Jeśli chodzi o pracę indywidualną to przede wszystkim będę chciała, aby za pomocą tej formy pracy uczeń nabrał pewności siebie, uczył się samodzielnego działania oraz podejmowania decyzji. Ta forma ćwiczeń będzie głównie wykorzystywana przy prezentacjach, autoprezentacjach, oraz sprawozdaniach z wykonanych projektów.

II.
Praca w parach będzie przydatna w przygotowywaniu się do wywiadów, prowadzeniu dialogów podczas przyjmowania określonych ról, na przykład pracodawcy&aplikanta, czy też pracodawcy&klienta, itp. Szczególnie istotna w przypadku uczniów nieśmiałych, którzy zawsze potrzebują wsparcia do wykonania określonego działania.


III.
Natomiast za pomocą pracy w grupach  chciałabym wykształcić takie cenne umiejętności jak:
•    Uczenie się kooperatywnego działania,
•    Respektowanie przyjętych zasad i dyscypliny
•    Doświadczanie współzależności i współodpowiedzialności
• Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (zabierania głosu, wypowiadania swoich myśli, respektu dla zdania innych, rozwiązywania problemów, słuchania innych)
Praca w grupach działa wzajemnie inspirująco, uczniowie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, oraz istnieje element rywalizacji, który może okazać się bardzo motywujący.

IV.
Praca z cała klasą, tzw. „lockstep” jest przydatna w przypadku „burzy mózgów”. Pociąga ona za sobą aktywizowanie wszystkich uczniów, co jest szczególnie ważne w przypadku uczniów nieśmiałych, lub pracujących wolniej przydzielając im  odpowiedzialne zadania. Nauczycielowi natomiast daje pewność, że każdy ma taką samą szansę zaistnienia na lekcji.

VI. SPRAWDZANIE OSIąGNIĘĆ UCZNIÓW

Mając na uwadze, że przewodnim celem wprowadzenia elementów biznesu na lekcjach języka angielskiego jest szeroko rozumiana pomoc uczniowi, zarówno zdolnemu jak i słabszemu, system oceniania z zakresu „Business English” został tak przemyślany, by służyć wspieraniu rozwoju intelektualnego ucznia, jak i rozwijaniu jego zainteresowań. Wyniki osiągnięć uczniów będą wyrażone stopniami w skali 1-6, ale w celu zachęcenia uczniów do dalszej pracy będę starała się oceniać ich jedynie dobrymi stopniami: 6, 5, 4 ewentualnie 3. Wiadomości i umiejętności ucznia będą sprawdzane przeze mnie na bieżąco podczas wdrażania programu a ocenie podlegać będą:
1.    Wypowiedzi z zakresu wiedzy teoretycznej:
•    testy
•    sprawdziany
•    kartkówki
•    wypowiedzi ustne
2.    Wypowiedzi pisemne:
•    wywiad
•    CV
•    podanie o prace
•    notatka biznesowa
•    business e-mail
•    project
3.    Wypowiedzi uczniów w formie ustnej:
•    dyskusja
•    wywiad
•    rozmowa telefoniczna
•    autoprezentacja
Szczególny nacisk zostanie położony na te obszary wiedzy, które są badane  na maturze i określone w standardach wymagań egzaminacyjnych. Wszystkie prace pisemne będą zawierały moje komentarze, po to by uczeń mógł skorzystać z konstruktywnych wskazówek i zastosować je w przyszłości.


VII. ROZKŁAD MATERIAŁU Z UWZGLĘDNIENIEM INNOWACJI KLASA III 


Rozkład oparty na podręczniku „Opportunities” pre-intermediate  oraz na „Repetytorium maturalnym”. Innowacja oparta na podręcznikach zawartych w bibliografii.


Wrzesień

1. How did you spend your summer holidays? Discussion.
2. Revision of grammar and vocabulary from the previous school year.

3. Revision of tenses; making sentences.
4. “Animals unique to Canada”, reading comprehension.

5. Green living, enriching the vocabulary.
6. Nature and ecology vocabulary: learning the exam strategies.

7. Live to work or work to live. Writing a professional CV and a letter      
    of  application.
8. Making arrangements by the phone. Talking telephone messages.

Październik

1. Language of animals and human beings. Reading: matching
    paragraphs.
2. “Weather”-reading comprehension; true or false sentences.

3. Picture description: watching the seal performance.
4. “Life in the tree”. Practicing the reading strategies.


5. Listening to two people talking about their political preferences;  
    learning the listening strategies.
6. “From rags to riches”, matching the missing sentences to the       
     gaps.

7.Teenage inventions. Talking about the inventions according to our   
   interests. Who wants to be an entrepreneur? Problem solving.
8. Making a project “How to help a third world countries.”    
    Who is the most creative person in the class? Whose idea is the
    best? Motivation at work. Why it is so important?


Listopad


 1. Politics- enriching the vocabulary.
 2. Writing the burglary report.

 3. Crime and punishment vocabulary: introducing.
 4.Filling gaps connected with crime vocabulary.

5.Oral exercises: three types: asking for information, talking about
   events from the past, negotiations.
6. Capital punishment. A professional discussion.

7. Jobs in an organization. Writing a business e-mail.
8. Getting started in business. Parts of the company.


Grudzień

1.“It’s a dog’s life!” Completing the function file with words.
2.“America’s first night high school”; reading comprehension.

3. Using the appropriate set of grammatical structures in the tests-
    practice.
    4. Making dialogues. Asking for information.

5. “Healing power” discussing the problems.
6.  Story telling; making our own true or false stories.

7. International trade. Talking about exchange rates and labour 
    costs looking at two possible international markets.
8. Competitions; positive and negative aspects. Doing business in
    Poland. A self-presentation, who is the best leader in the class;
    A competition.

Styczeń

1.“The art of living in style: converted spaces and older places      
    lend style to student living”. Reading comprehension.
2.  British lifestyles: The changing face of the UK.

3. Homes. Reading the text: A home in space.
4. Housework to be taken over by men; sharing ideas, discussion.

5.Communication workshop; writing a personal letter.
6. House vocabulary revision; doing exercises.

7. Drawing up a marketing report with information given and   
    presenting it in front of the class.
8.Advertising and promotion; different ways of doing it. A visit to
   our local advertisement company. A debate: “Advertisements, a
   curse or a blessing.” 

Luty

1. Lifesavers. Reading comprehension.
2. Campaigners. Who was the best and why? Giving arguments.

3. Language problem solving 2. Doing exercises.
4. Writing a formal letter; some rules.

5. Champions: the world tennis. Developing the reading Strategies.
6. Nothing is impossible. Reading the text about Christopher Reeve.

7. Preparing a presentation. Some useful rules. Reading a well-  
   organized presentation; analysing it.
8. Writing our own presentations according to the rules and presenting them in front of the class.


Marzec

1. Communication workshop: speaking practice.
2. Describing the stimulating material “Healing power”.

3. Reading comprehension practice; “The art of living in style”
4.Working on different grammatical structures: “A small side
   doors…”.

5. Writing. A description of the place.
6.Wacky Weddings-celebrations. Talking about alternatives.
  
7. Preparing ourselves to an interview with a bank manager.
8. Visiting Bank Zachodni WBK in Namysłów.


Kwiecień


1. Revision and fluency practice. Translating part of the sentences          from Polish into English.
2. Prepositions; using them in sentences. Filling gaps practice.

3. Writing an argumentative essay. Doing it according to the given example.
4. Parties, speaking exercises.

5. Writing biographies of famous people.
6. Scotland- a place to celebrate.

7. Brainstorming, how to make our business more profitable.
8. Preparing projects about banking; using the bank’s handouts.

Maj

1. Comparing cultures of different countries.
2. Reading comprehension. “Busy little buyers”.

3. Travelling into the future. Using percentages.
4. Present Perfect affirmative sentences.

5. Language problem solving 3.
6. Reading comprehension; “ Multiple choice.

7. Global brands. Matching the words and phrases with the definitions. Are we brand- conscious? Discussing the problem. Designing our own brand with a logo.
8. Planning a business meeting. Taking part in the meeting with our local businessmen.

Czerwiec


1. Food vocabulary- key words.
2. Writing an argumentative essay “New technologies can onlydestroy our life”. Giving opinions.

3. Do you have a good social life? Answering the questions.
4.“Food for thought”- developing reading strategies.

5. How did you spend your winter holidays? Speaking exercise.
6. Money problems- “Sad millionaires”.

7. Interviewing a native speaker of English Bill Abrams who has an experience  in business. A debate “ Is it ethical to exploit the low cost of labour in some countries?”
8. Negotiating; revising the most important strategies.
  

VIII. EWALUACJA

Aby się przekonać o skuteczności podjętych przeze mnie działań w trakcie całego procesu wdrażania innowacji będę dokonywać ewaluacji pracy, mojej, jak również pracy uczniów. Na początku wprowadzania mojego pomysłu zamierzam opracować test diagnostyczny, następnie przeanalizuję go i wyciągnę konstruktywne wnioski, po czym, jeśli zajdzie taka konieczność wprowadzę konkretne zmiany mające na celu poprawienie efektywności  procesu kształcenia. Będę wykorzystywać następujące metody badawcze:

•    ankieta
•    testy
•    badanie i analiza prac uczniów  (“ projects”)
•    hospitacja dyrektora szkoły
•    hospitacja metodyka

Po dokonaniu analizy wyników ewaluacji sporządzę raport czy zestawienie, zawierające informację zwrotną dla uczniów,  nauczycieli, którzy byliby zainteresowani tym nowatorskim programem jak i  pozostałych nauczycieli naszej szkoły, którzy obdarzyli mnie kredytem zaufania zatwierdzając go na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

BIBLIOGRAFIA


Helling J. „Guide to documentary transactions In foreign trade.     
                  Documentary credits. Documentary collection. Bank
                  guarantees., Union Bank of Switzerland, Zurich                 
                  1988
“Podstawa programowa nauczania języka angielskiego w         
                  szkołach ponadgimnazjalnych”
Ratajczak P. „Business English dictionary”., wydawnictwo Libra
          SC - Legnica 1990

Sikorzyńska A, Kłos M. „ Program nauczania języka   
                                          angielskiego dla liceum
                                          ogólnokształcącego, liceum
                                          profilowanego i technikum
                                          (wariant A i B)- kształcenie w
                                           zakresie podstawowym i   
                                          rozszerzonym,                            
                                          DKOS-4015-152/02”
Sikorzyńska A, Kłos M. „ Program nauczania języka   
                                           angielskiego dla liceum
                                          ogólnokształcącego, liceum
                                          profilowanego i technikum
                                          ( wariant C) kształcenie
                                          w zakresie podstawowym,
                                          DKOS-4015-153/02”
Tullis G, Trappe T. „New insights into Business”., Longman
                                 2000
 Visutskie L. „Business English – blisko sukcesu”  Fundacja  
                       Kopernikowska w Polsce 2000
 Visutskie L. „Business English - jak zdobyć pracę” Fundacja 
                       Kopernikowska w Polsce 2000
 Visutskie L. „Business English – rozmowa kwalifikacyjna”
                       Fundacja Kopernikowska w Polsce 2000
 Wood N. „Business and commerce”, Oxford University Press
                 2003