Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

QUESTION TAGS

Question tags are quite useful, aren’t they?”


Poniższy tekst przeprowadzi Cię przez wszystkie rodzaje tak zwanych question tags, niesamowicie przydatnej aczkolwiek rzadko używanej przez uczących się angielskiego konstrukcji gramatycznej, która pomimo swej pozornej prostoty posiada kilka drobnych niuansów, których nieznajomość często prowadzi do popełnienia błędu.Podstawy

Użycie:

Question Tags to krótkie pytania dodawane na końcu zdania po przecinku. Zasadniczo odpowiadają one polskiemu „czyż nie?” i spełniają dwie funkcje:


  1. Jeśli nie są akcentowane, służą jako pytanie retoryczne, co do którego odpowiedzi albo nie oczekujemy w ogóle, albo jesteśmy na tyle jej pewni, że chcemy jedynie usłyszeć potwierdzenie naszych przypuszczeń.


She is quite attractive, isn’t she?


W powyższym zdaniu rozmówca stwierdza, na widok pięknej kobiety, rzecz, co do której prawdopodobnie zgodzi się niemal każda osoba. Oczekuje on odpowiedzi twierdzącej.


  1. Natomiast jeśli na question tag pada akcent, wtedy rozmówca daje do zrozumienia, że nie zna odpowiedzi na zadane pytanie i oczekuje jej od adresata swojej wypowiedzi.


Ehhmm… you are my new boss, aren’t you?


Czasy gramatyczne a question tags:

Zauważmy, że jeśli dany czasownik składa się z więcej niż jednego słowa (haven’t had, shouldn’t have described, etc.) o wyborze odpowiedniego question tag decyduje jego pierwszy element (tak więc będzie to albo czasownik główny, albo posiłkowy). Oto zależności, jakie zachodzą przy użyciu question tags we wszystkich podstawowych czasach gramatycznych:


past perfect:

They had gone there long bedore we did, hadn’t they? (had gone -> hadn’t)


W tym miejscu należy odnotować dwie istotne rzeczy: po pierwsze osoba użyta w pierwszej części zdania determinuje osobę użytą w question tag (They.. – ...they?). Po drugie, co jest podstawą każdego question tag, forma czasownika w nim użytego jest niejako negacją formy czasownika w pierwszej części zdania. Stąd też następujące zależności:


past simple:

We were there 3 times, weren’t we? (were -> weren’t)

I wasn’t the first to score that high, was I? (wasn’t -> was)


WERE to forma twierdząca czasownika BE – dlatego odpowiadający mu question tag to WEREN’T. WASN’T z kolei to forma negatywna tego samego czasownika(was + not), stąd w question tag mamy WAS.

present perfect

I guess she hasn’t been there, has she? (hasn’t been -> has)

We have done quite a good job, haven’t we? (have done -> haven’t)


present simple

They are your best friends, aren’t they? (are -> aren’t)

Marry runs very fast, doesn’t she? (runs -> doesn’t)


Zwróćmy uwagę na fakt, że w czasie present simple każdy czasownik za wyjątkiem BE i CZASOWNIKÓW MODALNYCH (o których mowa dalej) będzie determinował użycie czasownika posiłkowego DO w question tag. Ilustrują to następujące przykłady:


I have three chances left, don’t I? (have -> don’t)

Marry and John are now married, aren’t they? (are -> aren’t)


W brytyjskim angielskim dopuszcza się również: I have… , haven’t I?


We practice/sing/read/work/dance every morning, don’t we? (practice/sing/read/work/dance -> don’t)

You can’t drive a car, can you? (can’t -> can [czasownik modalny])


present continuos

You are having a great time here, aren’t you? (are having -> aren’t)

I am not insulting you, am I? (am not insulting – am)


future simple, continuous and future perfect

Każdy z tych trzech czasów przyszłych podlega tym samym zasadą, jeśli chodzi o tworzenie question tags:

He will leave this flat whenever I tell him to do so, won’t he? (will leave – won’t)

I hope you will be leaving us soon, won’t you? (will be leaving – won’t)

By the end of next month we will have done all of our duties, won’t we?FORMY ZAAWANSOWANE


1. Question tags zawierające: THIS, THAT, IT, THERE I NOTHING.

Najpierw spójrzmy, jak tworzyć question tag, gdy podmiotem są: THERE, IT, THIS i THAT.


This is rather strange, isn’t it? (this -> it)

That was very surprising, wasn’t it? (that -> it)

Nothing can help us now, can it? (nothing ->it)

It is her that he wants to marry, isn’t it? (it -> it)

There wasn’t anything left on the table, was there? (there – there)

Jak widzimy w powyższych przykładach podmiotom THIS, THAT lub NOTHING odpowiada IT, natomiast IT i WHERE pozostają bez zmian.


EVERYBODY, EVERYONE; NO ONE, NOBODY

Teraz przejdźmy do sprawy kluczowej, bo sprawiającej najwięcej problemów - rzeczowników EVERYBODY, EVERYONE, NO ONE i NOBODY. Najpierw zobaczmy, jak zachowa się question tag w zdaniu, w którym podmiotem jest EVERYONE lub EVERYBODY:


Everyone will be there, won’t they?

If I was to invite everybody, they would have to stand on each other, wouldn’t they?


Niezmiernie istotny jest tu fakt, że rzeczowniki te odnoszą się do grup, a nie do pojedynczych osób, zatem odpowiadający im question tag będzie zawierał zaimek osobowy w liczbie mnogiej - THEY.


Będzie tak nawet pomimo faktu, że czasownik główny po nich występujący zawsze przybiera formę odpowiadającą liczbie pojedynczej (!). Tak jak w następującym przykładzie:


Everyone seems to be happy, don’t they? (everyone -> they; seems -> don’t)

Everybody is so kind in this city, aren’t they? ? (everyone -> they; is -> aren’t)


Te same zasady tyczą się: NO ONE, NOBODY, ANYBODY, ANYONE.


No one in their family is wealthy, are they? (no one -> they; is -> are)

Nobody wanted to go there alone at night, did they? (nobody -> they; wanted -> did)

Anyone that broke the king’s law was hang, weren’t they?


UWAGA!

Jako że NO ONE i NOBODY są wyrazami zawierającymi negację (NO-) question tag, będąc ich przeczeniem, będzie zawierał formę twierdzącą.


WOULD RATHER i HAD BETTER

Obie te konstrukcje zachowuję się zgodnie z podstawowymi zasadami rządzącymi question tags:


She would rather back down, wouldn’t she? (would rather –> wouldn’t)

You had better leave now, hadn’t you? (had better –> hadn’t)


AREN’T I.

W przypadku, gdy zdanie twierdzące zawiera pierwszą osobę liczby pojedyńczej, question tag utworzony zostanie poprzez dodanie AREN’T(!).


I am already ruled out from the competition, aren’t I? (I -> I; am -> aren’t)


Przysłówki niosące znacznie negatywne (tak zwane przysłówki restryktywne): SCARCELY, BARELY, MERELY, HARDLY, etc.

Powyższe przysłówki są przykładami wyrazów, które czynią zdanie negatywnym nawet pomimo braku w nim form przeczących (NO\NOT).


I have done hardly anything today, have you?

We have scarcely any money, do we?

You barely know each other, do you?


Czasowniki modalne:

Oto wszystkie czasowniki modalne, które w question tags zachowują swoją formę. Wyjątkiem jest MAY, któremu odpowiadać będzie MIGHT(N’T).


We would manage without him, wouldn’t we? (would -> wouldn’t)

I couldn’t afford such a car even with a loan, could I? (couldn’t -> could)

They may/might her before something bad happens to her, mightn’t they? (may/might -> mightn’t)

He needn’t repeat the year, need he? (needn’t -> need)

We really ought to leave, oughtn’t we? (ought -> oughtn’t)

My parents shouldn’t spend that much, should they? (shouldn’t -> should)

Our class can’t speak English well, can they? (can’t -> can)Inwersja stylistyczna

Z inwersją w question tags spotkać się możemy niemal wyłącznie w literaturze, nie jest ona używana w mowie codziennej. Spełnia funkcję stylistyczną i emfatyczną, i polega na przesunięciu przeczenia na sam koniec zdania.


We are all God’s children, are we not? (are -> are we not)


PODSUMOWANIE

Spójrz na poniższą listę wszystkich omówionych przykładów. Przetłumacz je na polski, a następnie jeszcze raz, samodzielnie, na angielski. Sprawdź poprawność i poćwicz formy, z którymi masz problemy. Powodzenia.


„Question tags are quite useful, aren’t they?”

She is quite attractive, isn’t she?

We practice/sing/read/work/dance every morning, don’t we?

You can’t drive a car, can you?

They are your best friends, aren’t they?

She runs very fast, doesn’t she?

I guess she hasn’t been there, has she?

We have done quite a good job, haven’t we?

We were there 3 times, weren’t we?

I wasn’t the first to score that high, was I?

They had gone there long before we did, hadn’t they?

You are having a great time here, aren’t you?

I am not insulting you, am I?

He will leave this flat whenever I tell him to do so, won’t he?

I hope you will be leaving us soon, won’t you?

By the end of next month we will have done all of our duties, won’t we?

This is rather strange, isn’t it?

That was very surprising, wasn’t it?

It is her that he wants to marry, isn’t it?

There wasn’t anything left on the table, was there?

No one in their family is wealthy, are they?

Nobody wanted to go there alone at night, did they?

Everyone seems to be happy, don’t they?

Everyone will be there, won’t they?

If I was to invite everybody, they would have to stand on each other, wouldn’t they?

Everyone seems to be happy, don’t they?

No one in their family is wealthy, are they?

Nobody wanted to go there alone at night, did they?

Anyone that broke the king’s law was hang, weren’t they?

She would rather back down, wouldn’t she?

You had better leave now, hadn’t you?

I am already ruled out from the competition, aren’t I?

We are all God’s children, are we not?

I have done hardly anything today, have you?

We have scarcely any money, do we?

You barely know each other, do you?

We would manage without him, wouldn’t we?

I couldn’t afford such a car even with a loan, could I?

They may/might her before something bad happens to her, mightn’t they?

He needn’t repeat the year, need he?

We really ought to leave, oughtn’t we?

My parents shouldn’t spend that much, should they?

Marry and John are now married, aren’t they?

Everybody is so kind in this city, aren’t they?