Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Test kompetencji po klasie czwartejO autorce

Małgorzata Różańska - nauczyciel mianowany, obecnie na drodze awansu na nauczyciela dyplomowanego. Zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi. Uczę na wszystkich poziomach, od klasy 1 do 6. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Liderka zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekun stażu dwóch innych anglistek. W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej. Od lat współpracuję z wydawictwem Longman, dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD. Regularnie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam swą wiedzę, chętnie dzieląc się nią z innymi.


TEST KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PO KLASIE IV

Zadanie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI


Max pkt

8

5

7

14

6

7

9

12

10

12

10

100pkt

Twoje pkt


I .Zaznacz słowo , które nie pasuje do pozostałych.


a) swim , play , skate , eat

b) Friday , January , Sunday , Monday

c) who , hill , where , when

d) bin , pen , rubber , schoolbag

e) his , you , they , we

f) prince , king , magician , doctor

g) chair , square , rectangle , circle

h) good , handsome , clever , silly

………./ 8 pkt

II. Przetłumacz polski wyraz w zdaniach.

 1. The cat is…………………(pod) the table.

 2. You are ………………..(obok) the blackboard.

 3. Is he ………………..(za) the door?

 4. The plate is …………………(na) the table.

 5. The apples are ………………..(w) the basket.

    ………./5pkt


III. Połącz wyrazy o przeciwnym znaczeniu.

a) long 1-straight

b) small 2-short

c) curly 3 clever

d) silly 4 cold

e) nice 5 big

f) hot 6 terrible

g) new 7 old

a

b

c

d

e

f

g
………../7pkt

IV. Przekształć zdanie na pytanie , przeczenie lub twierdzenie.


 1. He has got a new CD player ( przeczenie)

 2. They don’t live in this house. ( twierdzenie)

 3. There are 3 posters in this room. (przeczenie)

 4. My father is at work now. (pytanie)

 5. Does he play football on Monday? ( twierdzenie)

 6. Can he play the guitar? ( przeczenie)

    ………./ 14pkt


V. Wstaw odpowiedni zaimek.

 1. ……….name is Susan, I Am from Warsaw.

 2. Are Anna and Tom your best friends? Yes, ……..are.

 3. This is Betty. ……….surname is Jones.

 4. We are Polish. ………hometown is Łódź.

 5. Here is the boy. Can you see……….?

 6. Stop the girl. Stop………

    ………./6pkt


VI.Wybierz poprawną odpowiedź.


 1. ……..he from Poland?

I. is II.are III.has

b) My dog ……..very long legs.

I.is II.has III. Have

c)Does your mum like cooking? Yes, ……..

I. she doesn’t II. She is III. She does

d) We ……..to the same class 5b.

I. come II. Comes III. are

e) This is my………. Car.

I. uncle II. uncles’ III.uncle’s

f) It is my chocolate………..eat it!!

I. Don’t II. Not III.You

g). She …….like History.

I. isn’t II. Does III. Doesn’t

……….7pkt

VII.Połącz pytania z odpowiedziami.


 1. How old is your dad? 1. Yes, there are two.

 2. Where are you from? 2. No, I can’t

 3. What is your favourite colour? 3. He is 43.

 4. What are they? 4. It is blue.

 5. Where is my pen? 5. No, never.

 6. Has he got a red ball? 6. Yes he has.

 7. Are there photos on the table? 7. I am from PARIS.

 8. Can you dance? 8. In your pencilcase.

 9. Does he often drink milk? 9.They are bones.

   ………./9pktVIII.Uzupełnij dialog.

A: Hi! I am in your class. My name is Tim.

B: …………………………

A: I am from England. But my mum is from Poland.

B; …………………………………………..

A; Yes, I have one sister.

B: ……………………………………………….

A:Yes, she is very nice . I love her.

B: …………………………………………………………….

A:No, we haven’t got any pets. Our house is very small.

B:……………………………………………………………

A: There are only two rooms, a kitchen and a bedroom.

B:………………………………………..

Yes I like tennis , it is my favourite sport. Let’s go and play.

…………./12pkt

IX. Przeczytaj tekst a następnie napisz czy zdania są prawdziwe czy fałszywe.


I live in my dream house. The house is near the forest , by the lake. It isn’t very big. There are four bedrooms upstairs. My bedroom has got two windows. I have a big desk next to the window. The walls of my room are yellow, so the room is sunny and bright. My sister’s room is opposite the bedroom. Her walls are blue because it is her favourite colour. She has got a lot of posters on the walls and a photo of her favourite group FEEL.

My parents’ bedroom is downstairs. There is also a living room and a kitchen. In the living room there is a green carpet, a table and six chairs..


a) The house is big. T / F

b)There are three bedrooms downstairs. T / F

c) The house isn’t next to the forest. T / F

d) There is one window in my room. T /F

e) My sister’s room is yellow. T / F

f) I haven’t got a sunny room. T / F

g) My sister likes blue. T / F

h)She likes FEEL. T / F

i) There is a living room downstairs. T / F

     j) There are seven chairs next to the table. T / F

     ………../10pkt

X. Napisz kilka zdań o Tinie. Wykorzystaj podane informacje.

Tina – age 10

- London

- brother and a sister

- pet dog

- favourite sport tenis

- class 6a

………../12pkt

XI. Posłuchaj tekstu i połącz dni tygodnia z zajęciami.

A Monady 1 visit grandmother

B Tuesday 2 do homework

C Wednesday 3 piano lessons

D Thursday 4 go swimming

E Sunday 5 go to the cinema

………./10 pkt

A……. C………… E……………

B ……. D…………


Thank You;-)Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'